awatar

Profil użytkownika Antek

Data rejestracji15 sierpnia 2011 Ostatnio online16 sierpnia 2011, 4:54

Statystyki

65 prac, w tym:

 • 65tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /65 prac/

 • Ocena brak

  Aparat państwowy

  Jest to grupa ludzi odpowiednio zorganizowanych i wyposażonych w środki władcze (kompetencje).

  Aparat administracyjny - wszystkie jednostki wykonujące funkcje adm. publ. (państwowe i samorządowe). Tworzą go org. adm. państw., org. samorządu, zakłady publiczne, podmioty wykonujące funkcje adm. publ. na...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczelne i centralne organy administracji

  Organem centralnym będzie taki organ, którego kompetencje odnoszą się do całego obszaru państwa. Jednakże wśród org. centralnych występuje pewna grupa organów, które zajmują szczególnie eksponowaną pozycję prawnoustrojową - są to organy naczelne. Poza org. naczelnymi występuje bardzo wiele centralnych...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady ustroju administracji (centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji)

  Koordynacja - org. wpływa bezpośrednio na inne sprawy, lecz nie może wydawać konkretnych poleceń, może je tylko koordynować (współdziałanie podległych organów danej instytucji).

  Kierownictwo - ma większą moc od koordynacji, używa większych środków w celu wyegzekwowania swego stanowiska od podmiotów...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja adm. rządowej wg. aktualnie obowiązujących przepisów prawa (naczelnych i terenowych org.)

  Organ adm. państwowej stanowi wyodrębnioną część aparatu adm. państwowej; działa w imieniu i na rachunek państwa; jest uprawniony do korzystania ze środków władczych; działa wg przyznanych mu kompetencji; powołany jest do wykonywania funkcji administracyjnych.

  Wyodrębnienie organizacyjne org. polega...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /6 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziny (sfery) aktywności adm. państwowej

  Należą do nich m.in.:

  - zarząd gospodarką narodową; organizowanie zarządu i kierowanie działalnością w tym zakresie; zarząd obecnie to decentralizacja,

  - organizowanie społeczeństwa do współdziałania w rządzeniu państwem,

  - działalność socjalno-bytowa,

  - działalność (szeroko rozumiana)...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres działania administracji państwowej

  - adm. nie może odmówić działania, gdy zachodzi określona potrzeba w terenie (chyba, że jest niekompetentny).

  - adm. powinna ingerować, jeśli zachodzi taka potrzeba, w szczególności, gdy sprawa ma charakter publiczny lub go nabiera. Ingerencja org. adm. może nastąpić tylko w formie przewidzianej prawem...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaszczyzny i charakter działania administracji

  Płaszczyzny działania adm.:

  - reglamentacyjno-dystrybucyjna - zadania te realizowane są w formie wydawanych decyzji adm. Jest to bezpośrednia sfera stosunków urząd - obywatel. Działania te podlegają kontroli sądowej,

  - działalność organizatorska - związana jest z zaspokajaniem potrzeb społ. w skali...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwie koncepcje umów społecznych Locke i Rousseau

  Istoty umów społecznych nie można właściwie zrozumieć bez poruszenia aspektu wolności, stanu natury czy problematyki społeczeństwa ustrojów państwowych jak również zrozumienia samego człowieka. Toteż nie będę pisał na temat teorii umów społecznych rozważając osobno każdego przedstawiciela ale...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowody i postępowanie wyjaśniające - Postępowanie wyjaśniające gabinetowe

  Ma zastosowanie wtedy, gdy nie zajdą przesłanki z art. 89 o przeprowadzeniu rozprawy (tj. przyspieszenie to lub uproszczenie postępowania, zapewnienie osiągnięcia celu wychowawczego, lub wymaga tego przepis prawa). Np. w sprawie jest tylko 1 strona lub kilka stron, ale nie mają sprzecznych interesów...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowody i postępowanie wyjaśniające - ŚRODKI DOWODOWE W ORDYNACJI PODATKOWEJ

  Opierają się na podobnych założeniach, jak postępowanie dowodowe z Kodeksu postępowania administracyjnego.

  Dowodem mogą być w szczególności księgi podatkowe oraz inne dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin (art. 181 op.). Dowodami w...

  Ocena /

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /2 728

  praca w formacie txt

Do góry