awatar

Profil użytkownika Ananiasz2

Data rejestracji19 grudnia 2011 Ostatnio online20 grudnia 2011, 4:55

Statystyki

67 prac, w tym:

 • 67tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /67 prac/

 • Ocena brak

  Problemy oceny szkolnej

  - motywowanie – bodziec do dalszej pracy

  - dydaktyczne – ile wiedzy, jakie umiejętności musi uczeń mieć, adekwatna do wiedzy i umiejętności, uwzględnia kryteria dydaktyczne

  - społeczno – wychowawcze – szkoła uwzględnia kryterium dydaktyczne na tle innych kryteriów

  - przekazanie informacji o tym...

  Ocena /

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola jako badanie

  Kontrola – stopień opanowania przez ucznia przekazywanych im wiadomości. Jest jednym z głównym zadań nauczyciela w toku realizacji tego ogniwa jak wykrycie braków i luk w wiadomościach i umiejętnościach dzieci i młodzieży, a także ocena trwałości i operatywności opanowanej przez nich wiedzy...

  Ocena /

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja zadań testowych

  RODZAJE TESTÓW :

  1. zadanie krótkie, odpowiedzi :

  wymień mniej niż dwa zdania wymagające rozumienia i analizy, cały punkt – pełna czynność

  przydatność : łatwość sformowania pytań,  pozwala na szybkie sprawdzenie

  błędy : polecenia są niezrozumiałe

  2. zadania z luką – dopełnić brakujący...

  Ocena /

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawdzanie i pomiar osiągnięć szkolnych

  a) sprawdzanie – obejmuje czynności gromadzenia i scalania informacji o uczniach i klasie przy pomocy różnych środków, jego efektem jest rozpoznanie osiągnięć ucznia

  b) ocenianie – jest to proces, ma charakter ciągły i systematyczny

  c) ocenianie ciągłe

  d) ocenianie jednorazowe : zewnętrzne –...

  Ocena /

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje samokontroli i samooceny w procesie kształcenia

  Samokontroli –

  Samokształcenie - samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy. W szerszym ujęciu - kształtowanie własnej osobowości według własnego wzoru ideału.

  Ocena /

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy i metody kontroli i oceny

  KONTROLA WIEDZY :

  - testy, kartkówki, projekty, referaty – samosprawdzenie i utrwalenie wiadomości, umiejętności – wdraża do samokształcenia

  - zbiorowa pogadanka – powtórzenie i uogólnienie wiadomości – aktywacja umysłowa ucznia  

  - obserwacja – nauczanie za pomocą podręczników i innych środków...

  Ocena /

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania oraz funkcje stawiane kontroli i ocenie

  Dekalog oceniania :

  a) brać pod uwagę specyfikę uczenia się i wspierać ją

  b) w ocenianiu uwzględniać różnicę pomiędzy uczniami

  c) jasny cel oceniania

  d) trafne ocenianie (rower)

  e) rzetelne

  f) wszystkie formy oceniania muszą zapewnić uczniom otrzymanie informacji na temat wyników jego uczenia

  g)...

  Ocena /

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot kontroli i oceny w edukacji

  Zalety i wady metody kontroli:- bezpośredni kontakt z nauczycielem – rozwija umiejętności językowe – jest szybka i łatwa do przeprowadzenia – pozwala na indywidualizację wymagań , - sprawdza faktyczną wiedzę ucznia – umożliwia ocenę umiejętności rozwiązywania problemu wady :jest bardziej stresująca –...

  Ocena /

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie: ocena, opinia

  Opinia - wyrażony w formie werbalnej pogląd, ściśle powiązany z subiektywnym spojrzeniem autora - używanie opinii zamiast ocen jest jedną z podstaw asertywnego zachowania.

  Ocena - wyrażony kategorycznie osąd, krytyka, werdykt - może mieć charakter werbalny lub pozawerbalny . Zastąpienie ocen opiniami...

  Ocena /

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody sprawdzania wyników nauczania, ocena szkolna

  Metody kontroli i oceny:

  - konwencjonalne:

  - obserwacja ucznia

  - kontrola praktyczna (polegająca na zrobieniu czegoś)

  - kontrola ustna

  - kontrola pisemna

  - niekonwencjonalne:

  - testy:

  - ...otwarte (zadanie, rozprawka itp.)

  - ...krótkiej odpowiedzi (zadania z luką itp.)

  - ...zamknięte (wielokrotnego...

  Ocena /

  Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt

Do góry