awatar

Profil użytkownika Ambrozy71

Data rejestracji29 listopada 2011 Ostatnio online29 listopada 2011, 4:38

Statystyki

41 prac, w tym:

 • 41tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /41 prac/

 • Ocena brak

  JAKIE ORGANY ADMINISTARCJI PAŃSTOWEJ ZALICZAMY DO CENTRALNYCH A JAKIE DO TERENOWYCH

  Organami centralnymi są te ograny administracji, które obejmują swoim działaniem teren całego kraju, zgodnie z przyznanymi im w konstytucji i w innych organach kompetencjami. Wśród centralnych organów administracji państwowej specjalną grupę stanowią organy naczelne.

  Centralnymi organami są m.in...

  Ocena /

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO ADMINISTRACYJNE

  Administracja jest wszystko, co nie jest ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości

  Prawem Administracyjnym nazywamy zespół norm regulujących:

  strukturę, kompetencje organów administracji państwowej

  stosunki prawne powstające w toku wykonawczo – zarządzającej działalności tych...

  Ocena /

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W POLSCE

  Wymiar sprawiedliwości sprawują

  Sąd najwyższy

  Sądy powszechne

  Sądy administracyjne

  Sądy wojskowe

  Obok wymienionych sądów pewną rolę odgrywają sądy polubowne, zwłaszcza w sprawach gospodarczych, czyli sporach między przedsiębiorstwami. Łączy ich to, że każdy z nich w...

  Ocena /

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /17 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE FUNKCJE I KOMPETENCJE PRZYSŁUGUJĄ RADZIE MINISTRÓW

  Rada Ministrów jest organem władzy wykonawczej, który, na co dzień kieruje państwem. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną z zagraniczną. Stoi na czele całego systemu administracji rządowej. Do Rady Ministrów należą decyzje we wszystkich sprawach polityki państwa, których ustawy nie zastrzegły...

  Ocena /

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE KOMPETENCJE POSIADA PREZYDENT POLSKI W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ PERSONALNYCH

  Prezydent jest głową państwa i najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.

  Prezydent wybierany jest na 5 lat w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Do wyboru konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie...

  Ocena /

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY TRYBUNAŁEM STANU A TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM

  Trybunał Konstytucyjny jest organem państwowym powołanych do ochrony tak zwanej konstytucyjności, to znaczy zgodność ustaw i innych aktów tworzących system polskiego prawa z konstytucją, a także do wykonywania niektórych innych, związanych z tych zadań.

  W szczególność Trybunał Konstytucyjny orzeka w...

  Ocena /

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /5 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOGO MOŻE KONTROLOWAĆ NIK W RAMACH KONTROLI OBLIGATORYJNEJ ORAZ FAKULTATYWNEJ

  Najwyższa Izba kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa – jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. Podstawowym zadaniem Najwyższej Izby Kontroli jest kontrolowanie działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prywatnych...

  Ocena /

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ ORGANY WEWNĘTRZNE SEJMU

  Organami Sejmu są;

  marszałek Sejmu

  prezydium Sejmu

  konwent seniorów

  komisje sejmowe

  Marszałek kieruje pracami Sejmu, a w szczególności stoi na straży praw i godności Sejmu, czuwa nad tokiem prac Sejmu i jego organów, reprezentuje Sejm, przewodniczy obradom sejmu, nadaje bieg...

  Ocena /

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /4 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO ADMINISTARCYJNE

  Konstytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego i ustroju społeczno – gospodarczego państwa. W szczególności w konstytucji unormowana jest w głównych zarysach struktura organów państwowych i sposób ich powoływania, kompetencje tych organów oraz ich wzajemne związki, wreszcie podstawowe prawa i...

  Ocena /

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY PRAWEM MATERIALNYM A FORMALNYM

  Do prawa materialnego należą te normy, które ustanawiają merytoryczne obowiązki prawa, regulują zachowanie się ludzi i różnych instytucji w społeczeństwie. Normy prawa materialnego mają charakter pierwotny.

  Prawo formalne tworzą te wszystkie normy, które odnoszą się do organizacji aparatu dbającego...

  Ocena /

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /568

  praca w formacie txt

Do góry