awatar

Profil użytkownika adolftoja

Data rejestracji11 grudnia 2012 Ostatnio online10 stycznia 2013, 10:44

Statystyki

195 prac, w tym:

 • 195tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /195 prac/

 • Ocena brak

  Próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia

  próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia; badania kardioergometryczne polegające na porównaniu dawkowanego wysiłku, tj. wykonywa­nej pracy z dawkowaną mocą, z ob­jawami fizjologicznymi i patologicz­nymi, występującymi w układzie krą­żenia i oddychania w związku z wy­siłkiem. P. w. służą...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia — przeciwwskazania

  próby wysiłkowe w chorobach ukła­du krążenia — przeciwwskazania; przeciwwskazania dotyczą stanów cho­robowych, w których wysiłek fi­zyczny może pogorszyć objawy pato­logiczne lub grozi wystąpieniem po­wikłań. Rozróżnia się przeciwwskaza­nia bezwzględne i względne. Przeciwwskazania bezwzględne:...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg i pułap podniety akustycznej

  próg i pułap podniety akustycznej;

  z pasma drgań występujących w śro­dowisku przemysłowym tylko określo­ny wycinek może stanowić bodziec dla ośrodkowego układu nerwowego. Decyduje o tym natężenie drgań. Próg podniety dla receptora aku­stycznego jest bardzo niski — znaj­duje się zaledwie nad...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciążenie

  przeciążenie; zespół zjawisk, w któ­rych działanie mechaniczne przekra­cza wytrzymałość fizyczną lub wydol­ność czynnościową mięśni, stawów i kości. Rozróżniamy nagłe i powol­ne uszkodzenia aparatu podporowo-ruchowego wskutek przeciążenia. Następstwa p. powolnego stanowią poważny problem...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny tymczasowa

  proteza kończyny tymczasowa; pro­teza kończyny górnej lub dolnej sto­sowana przejściowo, głównie w celu przygotowania kikuta do zastosowa­nia -> protezy kończyny definitywnej. Konstrukcja jej zezwala na szybką wymianę elementów, a w szczegól­ności leja protezowego. Powszechnie stosowana jest po...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny modularna

  proteza kończyny modularna; pro­teza kończyny dolnej lub górnej- zbu­dowana z typowych elementów, przy czym lej kikutowy i zawieszenie ma­ją najczęściej charakter konstrukcji indywidualnej.

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza goleni

  proteza goleni; sztuczna część koń­czyny dolnej, składająca się z leja kikutowego goleni (przeważnie z opar­ciem pod więzadłem właściwym rzep­ki) oraz stopy protezy. Zwykle bez stawu skokowego. Może mieć zawie­szenie stabilizujące ją na kikucie. Cza­sem stosuje się -> tulejkę udową...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kąpielowa

  proteza kąpielowa; rodzaj protezy kończyny dolnej ułatwiającej wejście do zbiorników wodnych (jezioro, morze, basen) i wykorzystywanej w czasie pływania. Ze względu na przeznaczenie i warunki użytkowania ma lekką, uproszczoną budowę w > protezy kończyny zewnątrzszkieletowej z dużymi otworami...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny definitywna

  proteza kończyny definitywna; pro­teza kończyny górnej lub dolnej sto­sowana po osiągnięciu warunków nie­zbędnych do jej trwałego użytkowania, głównie po ustabilizowaniu się kształ­tu kikuta. Konstrukcja jej powinna być dostosowana do indywidualnych warunków psychofizycznych inwalidy oraz...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza kończyny dolnej

  proteza kończyny dolnej; sztuczna kończyna dolna lub część kończyny dolnej zastępująca brakującą kończy­nę dolną lub jej część. Zależnie od poziomu braku kończyny, którą pro­teza k. d. zastępuje, rozróżnia się pro­tezy stopy, goleni, uda i protezy ca­łej kończyny dolnej. Stałymi...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 152

  praca w formacie txt

Do góry