awatar

Profil użytkownika adolftoja

Data rejestracji11 grudnia 2012 Ostatnio online10 stycznia 2013, 10:44

Statystyki

195 prac, w tym:

 • 195tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /195 prac/

 • Ocena brak

  Przewodnictwo kostne i powietrzne

  przewodnictwo kostne i powietrzne; termin audiologiczny określający tech­nikę przeprowadzanego badania audiometrycznego słuchu. W przypad­ku wykreślania krzywej progowej sły­szalności dla przewodnictwa kostne­go specjalny wibrator przykładany jest z tyłu za uchem do wyrostka sutkowatego. Uzyskiwana...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciwstawienie kciuka

  przeciwstawienie kciuka; następuje w wyniku zbliżenia opuszki kciuka do opuszek pozostałych palców.

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciwstawność funkcji mięśnia

  przeciwstawność funkcji mięśnia; suma antagonistycznych -> funkcji mięś­nia w poszczególnych stawach, nad którymi mięsień przebiega, spowodo­wanych zmianą kierunku przebiegu włókien mięśniowych względem osi obrotu stawów przy zmianie ich ką­tów...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot ortopedyczny

  przedmiot ortopedyczny; konstruk­cja techniczna wspomagająca lub za­stępująca element anatomiczny ukła­du podpórczo-ruchowego, np.: -> proteza kończyny dolnej, -> orteza tułowia, -> obuwie ortopedyczne, kula inwalidzka itp.

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedszkola specjalne

  przedszkola specjalne; instytucje wychowawcze zorganizowane w celu objęcia opieką i rewalidacją dzieci upośledzonych umysłowo bądź fizycz­nie, które nie mogą ze względu na stan swego zdrowia i stopień inwa­lidztwa, a także warunki środowisko­we przebywać w zwykłych przedszko­lach w integracji z...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemieszczenie

  przemieszczenie; dislocatio; termin używany do określenia przemieszcze­nia odłamów kostnych po złamaniu. P. określa odłam obwodowy. Rozróż­nia się: p. kątowe (dislocatio adaxim), p. boczne (dislocatio ad latus); p. wzdłuż długiej osi kości (dislocatio ad longitudinem); nasuniecie ze skróce­niem...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemieszczenie ciężaru

  przemieszczenie ciężaru; wykonanie pracy przez mięśnie koniecznej do po­konania siły ciężkości. W wyniku tej pracy występuje zmęczenie, które za­leży od: odległości (drogi), którą prze­bywa ręka z ciężarem, oraz ciężaru i sposobu przemieszczenia. Organiza­cja stanowiska roboczego powinna...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysłowa służba zdrowia

  przemysłowa służba zdrowia; wy­odrębniony dział społecznej służby zdrowia dla pracowników zatrudnio­nych w przemyśle, których zdrowie narażone jest na większe ryzyko wy­nikające z rodzaju czy warunków pracy. Dotyczy to głównie ryzyka wystąpienia chorób zawodowych. W zasadzie lekarze przemysłowej...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenośnik taśmowy

  przenośnik taśmowy; służy do tran­sportu międzystanowiskowego detali, podzespołów, zespołów itp. Może być instalowany do dowolnych stołów zestawianych w określonym ciągu technologicznym danego zakładu. Przeznaczony dla osób z ograniczoną sprawnością kończyn dolnych, gór­nych, tułowia oraz dla...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy prawne rehabilitacji zawo­dowej

  przepisy prawne rehabilitacji zawo­dowej; istnieje wiele ogólnych i szcze­gółowych przepisów regulujących za­gadnienia związane z -> rehabilitacją zawodową inwalidów. Do najważniej­szych z nich należą: 1. Rozporzą­dzenie Rady Ministrów z dnia 5.V. 1967 r. w sprawie planowego zatrud­nienia inwalidów...

  Ocena /

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 179

  praca w formacie txt

Do góry