Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Otoczenie międzynarodowe

  Wiąże się ono ściśle z polityką gospodarczą innych państw, które stanowią po­tencjalne rynki zbytu dla rodzimych przedsiębiorstw. Zauważalny silny „trend deregu­lacji” polegający na stopniowym znoszeniu barier ekonomicznych, prawnych, ceł, za­kazów, kontyngentów dotyczy zamkniętych bloków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie polityczne i prawne

  Jest to zagadnienie bardzo szerokie i niejednakowe dla różnych przedsiębiorstw. Wspólnym mianownikiem dla tych dwóch rodzajów czynników jest państwo i inne or­ganizacje ustawodawcze. Tworzą one przepisy, które stanowiąc ramy działania, mogą kreować zagrożenia bądź szanse dla przedsiębiorstwa. Obecnie w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie społeczno - kulturowe

  Trendy w tej dziedzinie planiści i stratedzy badają stosunkowo od niedawna. Jednakże czynniki takie, jak sposób spędzania czasu wolnego przez społeczeństwo, wzorce konsumpcyjne, normy kulturowe, stosunek do pracy czy zachowania polityczne mogą mieć silny wpływ na rozwój danego przedsiębiorstwa. Pod tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie technologiczne

  Powyższe otoczenie stanowią technologie dostępne obecnie i w przyszłości oraz organizacje je tworzące i sprzedające. Analiza technologicznych warunków otoczenia dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw przemysłowych. Badaniu podlegać może cykl życia techno­logii, który w drugiej połowie XX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie demograficzne

  Przedsiębiorstwo powinno również dużą uwagę skoncentrować na tej grupie czynników, ponieważ to właśnie ludzie tworzą rynek. Można wyróżnić kilka charakte­ry­stycznych elementów dotyczących zmian w tym zakresie. Należy tu wymie­nić: ogól­noświatową eksplozję demograficzną, starzenie się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie ekonomiczne

  Pod tym pojęciem rozumie się czynniki określone przez rozwój ogólnogospo­darczy - międzynarodowy i krajowy, sytuację w sektorze i branży, w tym także na ryn­kach zbytu. Wg. Kreikebauma1 głównymi wskaźnikami rozwoju ogólnogospodarczego są: rozwój produktu narodowego brutto, liczba i struktura ludności, w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /3 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki makrootoczenia

  Należy podkreślić, iż makrootoczenie nie jest jednakowe dla firm nawet z tego samego kraju czy regionu. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie analizy dla każdego przedsiębiorstwa osobno. Niejednakowe warunki zewnętrzne wynikają z lokalizacji, branży, sektora. Analiza ma za zadanie umożliwić rozpoznanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza makrootoczenia

  Ansoff i Porter kładą nacisk na ana­lizę sektora, w którym firma działa lub działać chce. Analiza otoczenia według Ansoffa koncentruje się na ocenie przemysłów z punktu widzenia kryteriów ekonomicznych, takich jak trendy rozwoju czy dynamika popytu, ale także konkurencji oraz możliwości uzyskania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /3 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkownicy analizy strategicznej

  M. Romanowska wymienia następujących potencjalnych użytkowników analizy strategicznej:

  kierownictwo oraz specjaliści różnych dziedzin pracujący na rzecz firmy - wykorzy­stują analizę do formułowania i realizacji strategii,

  instytucje finansowe badające ryzyko kredytowe lub analizujące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planiści w organizacji

  Planowanie strategiczne to zadanie planistów, czyli managerów wyższych szczebli, ale także tzw. sztabowców, bez uprawnień decyzyjnych. Istnieją trzy grupy kryteriów, według których można podzielić planistów:

  hierarchia wewnątrz struktury przedsiębiorstwa - w ramach kierownictwa przedsię­biorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /1 865

  praca w formacie txt

Do góry