Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Analiza struktury branży według Portera

  M. Porter w swoim najbardziej popularnym opracowaniu pod tytułem „Strategia konkurencji”, opierając się na zdobyczach ekonomiki przemysłu, rozwinął model szczególnie przydatny do analizy strukturalnej poszczególnych branż czy sektorów1.

  Porter definiuje sektor jako „grupę firm wytwarzających wyroby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze stanów otoczenia

  Mają one wymiar jakościowy, opierający się na nadanych poszczególnym czynnikom i procesom prawdopodobieństwach ich wy­stąpienia. Błędy mogą jednak wynikać z niedostatecznej wiedzy twórców scenariuszy, na której bazuje ocena przyszłych stanów otoczenia.

  W tym przypadku wyróżniamy cztery...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /5 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody scenariuszowe

  Istnieją  pewne szczególne sfery otoczenia, których badanie tymi meto­dami może być bardziej zawodne i nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Dla badania zmian nieciągłych wprowadzono metody scenariuszowe. Nie opierają się one na prze­szłości, nie wnioskują na podstawie trendów, gdyż nie można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczna analiza luki

  Metoda ta jest formą ekstrapolacji trendu, a więc należy do grupy metod staty­stycznych. Dlatego może być stosowana jedynie w odniesieniu do zjawisk mierzal­nych, o charakterze powtarzalnym, dla których jesteśmy w stanie określić trend. Dzięki tej metodzie badać można trendy dotyczące zmian...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda delficka

  Wykorzystuje oceny ekspertów do prognozowania przyszłości. Pozwala także na szacunkowe określenie rozmiarów pewnych zjawisk i prawdopodo­bieństwo ich wystąpienia. Metoda ta została opracowana w 1963 r. przez zespół na­ukowców pod kierownictwem G. Gordona i O. Helmera. Podstawowym założeniem jest ustalenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /3 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstrapolacja trendów

  To jedna z metod szczegółowych należących do grupy statystyczno-matematycznych. Analiza trendu umożliwia przewidywanie przyszłości w oparciu o ciąg zdarzeń z przeszłości. Uogólnia więc zjawiska o charakterze historycz­nym do pewnej zasady, w czym może tkwić błąd. Koniecznym jest więc w tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody analizy makrootoczenia - Scenariusze

  Są przy­gotowywane w kilku wersjach (optymistycznej, pesymistycznej, najbardziej i najmniej prawdopodobnej) i dotyczą zaistnienia różnych możliwych zmian stanu otoczenia makro i konkurencyjnego. W oparciu o tak przygotowane przewidywania buduje się różne warianty strategii działania.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja wielorakich możliwości

  Opiera się na jednej wersji strategii roz­woju. Analiza szans i zagrożeń opiera się w tym przypadku na właściwym wyciąganiu wniosków na podstawie zmian zachodzących w przeszłości i dotyczących trendów w przyszłości.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody analizy makrootoczenia

  Z. Pierścionek dzieli metody analizy otoczenia na dwa rodzaje:

  1) metody analityczne - cząstkowe polegające na odrębnym badaniu wpływów po­szczególnych czynników,

  2) metody syntetyczne - kompleksowe ujęcie i badanie otoczenia jako pełnego zestawu ważnych dla przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko naturalne

  Problem ekologii jako znaczący czynnik wpływający na podejmowanie strate­gicznych decyzji zaistniał dopiero przed kilkoma laty. W wielu przypadkach jest on ciągle pomijany, co prowadzi do błędnych działań firmy i w efekcie dużych strat finan­sowych. Ekologia to przepisy prawa dotyczące ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 438

  praca w formacie txt

Do góry