Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM

  Pojawienie się nowych produktów i rozwiązań na rynku finansowym powoduje powstanie nowych ryzyk i zagrożenie dla działalności banku komercyjnego. W związku z tym banki zaczynają zarządzać ryzykiem.

  Zarządzanie ryzykiem to przedsięwzięcia mające na celu planową i celową analizę oraz sterowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /10 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA

   

  Bank działa w warunkach niepewności przyszłych zdarzeń. Informacje posiadane podczas podejmowania decyzji zazwyczaj nie są pełne i dokładne, dalszy rozwój wydarzeń też nie zawsze można trafnie przewidzieć. Ryzyka nie można uniknąć, jest bowiem wiele różnych czynników powodujących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE RYZYKA BANKOWEGO, RODZAJE

  Ryzyko instytucji finansowej to zagrożenie, wynikami działań odmiennymi od zamierzonych celów. W książce: „Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej” prof. Jachowicz wskazuje jako główne źródło ryzyka brak możliwości doskonałej antycypacji stanów przyszłych oraz wskazuje możliwość wystąpienia stanów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /3 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza SWOT

  Opisując metody analizy strategicznej nie sposób pominąć analizy SWOT, jako metody formułowania strategii rozwoju firmy. Jest ona związana z jednej strony z iden­tyfikacją silnych i słabych stron firmy (Strength, Weaknesses), a z drugiej - szans i zagrożeń występujących w otoczeniu (Opportunities...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady metod portfelowych

  Podstawową ideą i przeznaczeniem opisanych powyżej macierzy jest analiza istniejącej działalności firmy zdywersyfikowanej. Są to narzędzia ułatwiające formuło­wanie strategii i alokacji zasobów firmy a także analizę konkurentów. Umożliwiają identyfikację wpływów zewnętrznych i wewnętrznych na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz A. D. Little

  Firma doradcza A.D. Little opracowała metodologię planowania strategicznego opartą na modelu cyklu rozwoju sektora. Macierz ta służy do celów podobnych, co macierz wzrostu / udziału BCG czy macierz atrakcyjności sektorów McKinsey. Składa się z dwóch współrzędnych. Pierwsza określa pozycję...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz pozycji przedsiębiorstwa i atrakcyjności sektora

  Macierz atrakcyjności sektorów przypisywana jest firmom: McKinsey, General Electric i Shell Oil. Stanowi ona rozwinięcie macierzy BCG. Pozwala na określenie kierunków rozwoju firmy zdywersyfikowanej, ustalenia, które z jednostek mają być rozwijane intensywnie, które selektywnie, a które - redukowane. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz wzrostu - udziału (BCG)

  Macierz wzrostu/udziału służy do analizy struktury portfela firmy zdywersyfi­kowanej. Jest ona metodą najstarszą i najprostszą, ale pozwala na ocenę przedsiębior­stwa w aspekcie zapewnienia stabilnych zysków w długim okresie, ocenę obecnej struktury portfela działalności. Umożliwia także określenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody portfelowe

  Główna idea teorii portfela pochodzi z dziedziny finansów. Termin portfolio oznacza tam listę różnych papierów wartościowych. W odniesieniu do strategii firmy oznacza on zestaw produktów lub usług o pewnych cechach, które firma realizuje lub zamierza realizować1. Do najpopularniejszych modeli portfelowych w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia produktu i technologii

  Stanowi on bazę wyjściową dla analiz dokonywanych za pomocą metod portfe­lowych, analizy kluczowych czynników sukcesu i SWOT. Koncepcja cyklu życia pro­duktu i technologii bierze początek w omawianych w rozdziale 1 behawioralnych kon­cepcjach funkcjonowania i rozwoju organizacji. Stanowi także analogię...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /4 330

  praca w formacie txt

Do góry