Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  KONTRAKTY OPCYJNE ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

  Opcja jest to umowa między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą) dająca nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego przed lub w ustalonym dniu w przyszłości po określonej cenie w zamian za opłatę. Pod koniec okresu na jaki wystawiono opcję prawo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSAKCJE SWAP

  SWAP (zamiana) jest to umowa, na podstawie której dwie strony kupują i sprzedają wzajemnie serię strumieni finansowych, które charakteryzują się stałym lub zmiennym oprocentowaniem, w tej samej lub różnych walutach, których wartość jest dla stron transakcji ekwiwalentem w momencie zawarcia umowy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /3 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSAKCJE COLLAR

  Jest to kombinacja kontraktów cap i floor. Kontrakt taki polega na jednoczesnym zakupie kontraktu cap i wystawieniu kontraktu floor. Ma on zastosowanie gdy kredytobiorca chce się zabezpieczyć przed wzrostem stóp procentowych, a jednocześnie nie dysponuje środkami na zakup kontraktu cap. Środki te uzyskuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSAKCJE FLOOR

  Kontrakt FLOOR jest odwrotny do kontraktu CAP. Wystawiający kontrakt floor płaci nabywcy sumę proporcjonalną do różnicy między stopą określoną w kontrakcie, a stopą odniesienia, jeżeli różnica ta jest dodatnia. Dzięki temu kredytodawca otrzymujący odsetki według zmiennego oprocentowania zabezpiecza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSAKCJE CAP

  Jest to instrument finansowy mający charakter kontraktu. CAP jest kontraktem, w którym, dealer płaci nabywcy sumę proporcjonalną do różnicy między stopą odniesienia (reference rate) np. stopą LIBOR, a stopą ustaloną w kontrakcie (contract rate), jeżeli ta różnica jest dodatnia. Oznacza to, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERACJE FUTURES ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

  FUTURES – zobowiązanie uczestnika operacji do kupienia lub sprzedaży w określonym terminie towaru czy papieru wartościowego o określonej jakości i ilości według aktualnej ceny giełdowej. Wystawiający kontrakt futures przyjmuje krótką pozycję (short position) i zobowiązuje się do dostarczenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /4 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERACJE FRA ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

  Operacja forward rate agreement (FRA) polega na uzgodnieniu między dwoma partnerami stałej stopy procentowej (agreed forwrd rate) od określonej wartości (np. depozytu). Oczekiwania partnerów co do wysokości stopy procentowej są przeciwstawne. W uzgodnionym terminie następuje zestawienie ustalonej w umowie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania wobec systemów baz danych

  Wymagania stawiane komputerowemu systemowi danych|bazy danych Kontrolowana redundancja - nadmiarowość danych wprowadzona celowo wtedy, gdy uzyskanie określonej informacji z podstawowego zbioru danych jest czasochłonne i skomplikowane. Poprawia ona czas dostępu do danych. W przypadku systemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.03.2011 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE LUKĄ OKRESOWOŚCI

  Duration czyli okresowość to suma ważonych względem czasu indywidualnych zdyskontowanych przepływów pieniężnych z inwestycji w stosunku do bieżących wartości tych inwestycji. Jest to średni czas życia inwestycji rozumiany jako okres, po którego upływie inwestor otrzyma zwrot kapitału z oczekiwanymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

  Ryzyko stopy procentowej można określić jako zagrożenie wynikające z niekorzystnego wpływu zmiany rynkowych stóp procentowych przy posiadanej przez Bank strukturze aktywów i pasywów.

  Ryzyko związane ze zmienną stopą procentową definiuje się jako niebezpieczeństwo, że różnica między kwotą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /3 247

  praca w formacie txt

Do góry