Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Operatywne sterowanie płynnością

  Chodzi tu o zapewnienie trwałej, dyspozycyjnej płynności. Celem operatywnego sterowania płynnością jest zabezpieczenie w każdym czasie dostatecznej zdolności banku do punktualnego regulowania wszelkich płatności. W celu tym wykorzystuje się krótkoterminowe zestawienia strumieni pieniężnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zewnętrzne normy płynności

  Ustalane są przez krajowe organy nadzorcze. W Polsce zostały wprowadzone w 1990 roku. Określają one stosunek płynnych aktywów do wymagalnych pasywów dla okresu 3-miesięcznego.

  Wyróżniono następujące poziomy norm:

  wyższy od 0,9 – płynność dobra;

  w granicach 0,7 – 0,9 – płynność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja i pomiar ryzyka płynności

  Skuteczne zarządzanie ryzykiem płynności wymaga jego identyfikacji. Pnieważ zagrożeniem płynności jest niedostatek środków płynnych do pokrycia wymagalnych zobowiązań, rozpoznanie takiej sytuacji wymaga porównania obu wielkości. Poziom płynności banku ustala się na podstawie bilansu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda sekuratyzacji należności kredytowych

  Jest to nowa metoda zarządzania bilansem banku, pojawia się tu nowy instrument – sekuratyzacja zabezpieczająca bank przed ryzykiem kredytowym. Przekształcenie określonej puli udzielonych kredytów w papiery wartościowe i ich sprzedaż stanowi formę przeniesienia ryzyka kredytowego na inwestorów. Bank w ten...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda aktywnego zarządzania pasywami

  Metoda ta koncentruje się m.in. na roli pozyskiwanych zasobów finansowych w podtrzymywaniu lub zwiększaniu bazy aktywów. Wyróżniamy dwa typy aktywnego zarządzania pasywami:

  „Kasowy” typ zarządzania pasywami pociąga za sobą wykorzystywanie nabywanych na rynku pieniężnym zasobów finansowych do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konwersji zasobów finansowych

  Wyróżniającą cechą tej metody jest to, że traktuje ona każde źródło pochodzenia zasobów indywidualnie. Zasoby pozyskane za pośrednictwem np. depozytów a’vista, które maja szybki obrót i na które bank zobowiązany jest tworzyć wysokie rezerwy, są alokowane w odmienny sposób niż np. zasoby generowane ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda puli zasobów finansowych

  Wyraźnie przedkłada bezpieczeństwo nad rentownością. Pasywa traktuje się tu w sposób zagregowany (łącznie). Wstępnym działaniem w ramach tej metody jest ustalenie pewnego standardu płynności, dotyczącego wielkości i uporządkowania w czasie potrzeb gotówkowych. Wykorzystanie puli zasobów finansowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko płynności i jego przyczyny

  Przez ryzyko płynności należy rozumieć zagrożenie banku utratą zdolności do wywiązywania się z bieżących obowiązków płatniczych. Utrata płynności wywiera negatywny wpływ na wyniki finansowe banku i odwrotnie – skutki utraty kapitału, niekorzystne zmiany procentu lub kursów walutowych mogą stać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynność a rentowność banku

  Występują rozbieżności między terminami wymagalności pasywów i zapadalności aktywów, ujawniają one brak środków do pokrycia zobowiązań. Stanowi to zagrożenie dla płynności banku.

  Sprzeczność między dochodem a płynnością.

  -transformacja terminów sprzyja wzrostowi dochodów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem płynności – podstawowe pojęcia

  Ryzyko płynności jest to ryzyko występujące w obszarze finansowym. Oznacza zagrożenie przejściowej lub całkowitej utraty płynności przez bank. Ryzyko utraty płynności występuje podobnie jak w przedsiębiorstwie, gdy zagrożona jest zdolność banku do spłacenia zobowiązań.

  Przyczyny wystąpienia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt

Do góry