Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Alienacja

  Alienacja

  Wyobcowanie od innych ludzi, oderwanie od środowiska. Poprzez proces alienacji człowiek ulega negacji własnej natury, co skutkuje dehumanizacją.

  Skutki alienacji

  Skutkami alienacji jest degradacja, nieodczuwanie radości, brak samorealizacji, rutyna, izolacja, osamotnienie. Pojęcie alienacji może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.03.2011 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kapitałowe w banku

  Przy szacowaniu ryzyka kapitałowego wykorzystywane są zazwyczaj 3 wskaźniki:

   

  (Aktywa na koniec okresu sprawozdawczego / aktywa na początek okresu sprawozdawczego ) x 100.

   

  Wartość wskaźnika powyżej 100% wskazuje na rozwój działalności banku.

  Należy brać jednak pod uwagę skalę wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk i ryzyko portfela papierów wartościowych

  Inwestując w papiery wartościowe mając do wyboru papiery o różnym poziomie ryzyka i jednakowym szacowanym dochodzie powinien wybrać papier o najniższym ryzyku. Prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku będzie wówczas najwyższe.

   

  Gdy ma on jednak do wyboru papiery o jednakowym ryzyku to powinien wybrać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko, rentowność i płynność banku

  Istnieje ścisły związek między ryzykiem płynności a pozostałymi ryzykami na jakie narażona jest działalność bankowa. Zatem zagrożenie utratą płynności decyduje o narażeniu banku na występowanie pozostałych ryzyk. Zarządzanie płynnością jest procesem złożonym i wymaga koordynacji z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycje walutowe i ich limitowanie

  Pozycje walutowe:

  Otwarta pozycja walutowa (netto) – saldo wartości wszystkich aktywów i pasywów wykazywanych w danej walucie (tzn. nadwyżką po stronie aktywów lub pasywów.), z uwzglednieniem pozycji pozabilansowych zw. Z kupnem i sprzedażą danej waluty po z góry określonym kursie.

  W jej ramach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacje dot. obrotem papierami wartościowymi

  Normy ostrożnościowe związane z obrotem papierami wartościowymi dotyczą 2 kwestii:

   

  zaangażowania kapitałowego - maksymalnej wysokość bezpośrednich i pośrednich udziałów (akcji) lub prawa głosu, jakie bank może posiadać w danej instytucji

   

  LIMITY INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

  - akcje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Limity koncentracji kredytów

  Do realizacji ograniczania ryzyka kredytowego służy uniwersalny instrument – LIMIT. Jest on stosowany zarówno w obszarze mikro jak i makroekonomicznym. Limit stanowi pułap zaangażowania banku lub oddziału wobec klientów.

  Najważniejszą regulacją ostrożnościową dotyczącą limitów koncentracji kredytów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy celowe

  Rezerwy celowe są tradycyjnym instrumentem zarządzania ryzykiem, mającym na celu zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków prowadzonej działalności, a przy tym wpływającym na wysokość wyniku finansowego banku. Są one przykładem realizacji zasady minimalizacji ryzyka bankowego, wyznaczania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik wypłacalności – współczynnik Cook’a

  W 1990 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego określił zasady obliczania współczynnika wypłacalności w następującej postaci:

  Współczynnik wypłacalności banku określa relację funduszy własnych netto do sumy aktywów obarczonych ryzykiem (aktywa bilansowe oraz pozycje pozabilansowe). Komisja Nadzoru...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusze własne banku jako element ograniczenia ryzyka

  Fundusze własne banku są najistotniejszym elementem w procesie tworzenia regulacji ostrożnościowych. Skala działalności prowadzonej przez Bank zależy od wielkości posiadanego kapitału. Kapitał w odpowiedniej wysokości stanowi zatem bufor bezpieczeństwa banku, pozwala na zachowanie wypłacalności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 881

  praca w formacie txt

Do góry