Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja scentralizowana

  Zdecydowana większość uprawnień decyzyjnych skupiona jest na szczycie hierarchii, w skrajnym przypadku w rękach jednej osoby.

  Praktyka pokazuje jednak niechęć kierowników do delegowania uprawnień. Oto pięć podstawowych przyczyn:

  Błędne przekonanie typu: „Ja zrobię to lepiej";

  Brak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /2 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delegacja władzy

  Jest to proces, w wyniku, którego kierownik powierza innym część swych obowiązków i uprawnień (w literaturze często przyjmuje się, że delegacja to takie przekazanie odpowiedzialności i uprawnień, które ma charakter jedynie czasowy, zazwyczaj dotyczy określonego zadania; jest to przekazanie uprawnień...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cztery fazy stosunków między kierownikiem a podwładnymi

  Znaczna orientacja na zadania, zapoznanie podwładnych z przepisami i regułami (nie można ich jeszcze uważać za kolegów).

  Większa orientacja na stosunki z pracownikami, jednak nadal duża również na zadania -pracownicy nie chcą jeszcze przejmować pełnej odpowiedzialności.

  Zrezygnowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na skuteczność przywództwa

  Osobowość, doświadczenia i oczekiwania przywódcy - kierownicy wybierają styl, w którym czują się najwygodniej.

  Oczekiwania i zachowania przełożonych - częste kopiowanie stylu przywództwa wyższych hierarchią kierowników przez kierowników niższego szczebla.

  Cechy, oczekiwania i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwa style przywództwa

  Zorientowany na zadania - ścisła kontrola podwładnych, by wywiązali się z zadań, kierownicy zwracający większą uwagę na dyscyplinę i wydajność podwładnych,

  Zorientowany na podwładnych - motywacja podwładnych zamiast ścisłej kontroli nad nimi, kierownicy interesują się człowiekiem i jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo kierownicze

  To proces kierowania i wpływania na związaną z zadaniami działalność członków grupy. Przywództwo wiąże się z innymi ludźmi, nierównym podziałem władzy, wpływaniem na podwładnych. Źródła władzy kierownika to władza nagradzania, wymuszania, władza z mocy prawa, z odniesienia i władza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl kierowania

  Jest to charakterystyczny, powtarzający się w dłuższych okresach, sposób oddziaływania przełożonego na podwładnych w celu skłonienia ich do określonego zachowania. Styl kierowania to stosunek kierujący - podwładny. Nawiązując do ustaleń M. Webera i wykorzystując jego typologię władzy, można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /2 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła władzy, rodzaje władzy

  Władza nagradzana (jedna osoba może nagrodzić drugą za wykonanie zadania);

  Władza wymuszona (możliwość karania za niespełnienie decyzji);

  Władza z mocy prawa (wynikająca z przepisów prawa);

  Władza ekspercka (wynikająca z wiedzy);

  Władza odniesienia (prestiż...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasięg i rozpiętość kierowania

  Zasięg kierowania to ogół bezpośrednich i pośrednich podwładnych podporządkowanych danemu kierownikowi. Ani formalny, ani potencjalny, ani rzeczywisty zasięg kierowania nie jest niczym ograniczony.

  Rozpiętość kierowania to liczba podwładnych bezpośrednio podporządkowanych danemu kierownikowi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczeble zarządzania

  Kierownicy pierwszej linii - nadzorują jedynie wykonawców (np. brygadzista).

  Kierownicy średniego szczebla - równoważą wymagania przełożonych z możliwościami podwładnych (np. kierownicy zakładu).

  Kierownicy najwyższego szczebla - odpowiadają za całość zarządzania organizacją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /ignacy Dodano /24.03.2011 Znaków /670

  praca w formacie txt

Do góry