Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Tezauryzacja

   

    Tezauryzacja- wycofanie z obiegu i nieproduktywne gromadzenie majątku (zwł. kruszców i pieniędzy) przez podmiot ekonomiczne oraz przechowywanie walorów lub wierzytelności poza instytucjami depozytowo-oszczędnościowym

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość zarządcza

   

  Rachunkowość zarządcza - jest nienormowanym przepisami prawa systemem identyfikowania, pomiaru, interpretacji i prezentacji danych zarówno finansowych jak i operacyjnych, wykorzystywanych przez kierownictwo do planowania, oceny i kontroli. Rachunkowość zarządcza dostarcza m.in. informacji dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów zmiennych

   

  Rachunek kosztów zmiennych - jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg zmiennego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty wydziałowe. Bazą jest podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne. Stałe koszty wydziałowe są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów

   

   Rachunek kosztów - jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług i wykonywaniu funkcji. Przedmiotem rachunku kosztów są zawsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynność finansowa

   

  Płynność finansowa - zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań (krótkoterminowych, płatnych w ciągu jednego roku), określający możliwość spłaty zobowiązań w sytuacji, gdyby stały się one natychmiast wymagalne, za pomocą upłynnienia posiadanych zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody finansowania

   

  Metoda samofinansowania - polega na pokrywaniu wydatków z własnych dochodów. W przedsiębiorstwie są to głównie zysk i amortyzacja ewentualnie emisja akcji, dochody z kapitału (m.in. oprocentowanie oszczędności i obligacji, dywidendy, czynsze). Stosowanie tej metody świadczy o pełnej samodzielności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty pośrednie

   

  Koszty pośrednie - w przeciwieństwie do kosztów bezpośrednich nie wiążą się one bezpośrednio z prowadzoną działalnością, ale z istniejącym potencjałem produkcyjnym. Możemy je odnieść, na podstawie dokumentów źródłowych, na poszczególne produkty pracy (wyroby,  usługi). Do kosztów pośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt bezpośrednie

   

  Koszt bezpośrednie - to koszty określone według kryterium sposobu ich odnoszenia na produkty pracy jednostki lub miejsce powstawania kosztów. Są to koszty, które można przypisać do produktu za pośrednictwem dokumentów księgowych. Do kosztów bezpośrednich możemy zaliczyć przede wszystkim: materiały...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwentaryzacja

   

  Inwentaryzacja - działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, jak również składników własnych nie ujmowanych w bilansie (ewidencja pozabilansowa) bądź też nie stanowiących własności danej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Factoring

   

  Factoring - jest usługą finansową polegającą na wykupieniu przez wyspecjalizowane instytucje (najczęściej banki komercyjne) wierzytelności pieniężnych przysługujących z tytułu dostarczenia towaru lub świadczenia usług. Przedsiębiorca będąc stroną umowy faktoringu, w zamian za przelew...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Aline Dodano /18.04.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt

Do góry