Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Przesłanki zawierania aliansów

   

  Przesłanki zawierania aliansów to zewnętrzne uwarunkowania funkcjo-nowania i rozwoju przedsiębiorstw, które skłaniają je do poszukiwania nowych kierunków rozwoju i strategii konkurencyjnych. Każde przedsiębiorstwo, podejmując decyzję o przystąpieniu do aliansu bierze pod uwagę – oprócz sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /4 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele zespołów projektowych

  Rodzaje struktur

  Organizacja zespołu projektowego wskazuje na dojrzałość organizacji i jej podejście do tego zagadnienia.

  Można wyróżnić następujące modele budowy zespołów projektowych:

  Struktura sieciowa demokratyczna dość równy udział członków w podejmowaniu decyzji rola lidera może być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynik użyteczny

  Charakterystyka

  Wynik użyteczny oznacza właściwą dla celu procesowego opinii dobraną metodę badawczą, ze stosownie zinterpretowanymi wynikami, tak aby oparta na nich wnioski końcowe z przeprowadzonych badań, były użyteczne w procesie i sformułowane w sposób zrozumiały nie tylko dla specjalistów w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model Leavitta

  Model Organizacji Leavitta

  W 1965 roku H.J. Leavitt sformułował model organizacji, który nazywany jest również "diamentem Leavitta". Zakłada on, że organizacja jest złożonym uporządkowanym systemem zbudowanym z czterech elementów: zadań, techniki, struktury i ludzi. Elementy te można również...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chronometraż

  Definicja

  Chronometraż to technika mierzenia czasu, która pozwala okreslić jego normy potrzebne na wykonanie zadania roboczego lub jego części. Charakterystyczną cechą jest pomiar czasu trwania elementów pracy, które powtarzają się cyklicznie.

  Chronometraż ma zastosowanie w badaniach dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kosztów transakcyjnych

  Zasadniczą trudność w teorii kosztów transakcyjnych stanowi zestawienie wszystkich rodzajów takich kosztów. W literaturze przedmiotu dostępne są jednak propozycje ogólnych klasyfikacji w tym zakresie. W tablicy przedstawiono zestawienie opracowane w oparciu o propozycje O. Williamsona [1], będącą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIATOWY URZĄD PRACY

   

  Aparat wykonawczy kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – terenowego organu administracji specjalnej.

  Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty należy:

  rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawienie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /3 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

   

  Aparat wykonawczy Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – organu administracji specjalnej stopnia wojewódzkiego, powoływanego i odwoływanego przez marszałka województwa po zasięgnięciu opinii Prezesa Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkiej rady zatrudnienia.

  Do jego zadań należy:

  opracowywanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJOWY URZĄD PRACY

   

  Aparat wykonawczy Prezesa Krajowego Urzędu Pracy – centralnego organu administracji rządowej i podlega Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej. Prezes Krajowego Urzędu Pracy jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, zaopiniowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE POJĘCIA Z RYNKU PRACY

   

  Bezrobotny1 oznacza to osobę nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub w służbie, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /5 467

  praca w formacie txt

Do góry