Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Próby zapewnienia skuteczności regulacji międzynarodowej przez spójność polityki ekonomicznej

   

  Globalizacja nie jest prostą kontynuacją internacjonalizacji gospodarki światowej, ponieważ tworzy zasadnicze zmiany w jej strukturze i sposobie funkcjonowania. Pojęcie internacjonalizacji zakła­dało, że gospodarki narodowe i podmioty gospodarcze działają w ramach wła­snego terytorium. Mimo rosnącej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lauren Dodano /20.04.2011 Znaków /16 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby wzmocnienia międzynarodowych instytucji finansowych.

   

  Globalizacja poddaje trudniejszej, nie zawsze zwycięskiej, próbie istniejące instytu­cje międzynarodowe. Sprostanie wyzwaniom, jakie niosą ze sobą zmiany w dziedzinie gospodarczej i zmiany społeczne, a także degradacja środowiska naturalnego wymaga skuteczniejszej międzynarodowej współpracy, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /5 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby regulacji międzynarodowej

   

  Międzynarodowe przepływy inwestycyjnego kapitału, a w szczególności zagraniczne inwestycje bezpośrednie, są, obok handlu i usług, coraz ważniejszą częścią międzynarodowego obrotu gospodarczego. Podczas gdy handel międzynarodowy podlega uzgodnionym regułom wielostronnym WTO, zagraniczne inwestycje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ globalizacji na wielostronną współpracę gospodarczą

   

  Globalizacja gospodarki światowej stanowi nie tylko bardziej zaawansowa­ny etap procesu umiędzynarodowienia procesów wytwórczych i wymiany, lecz również zjawisko o nowych cechach jakościowych, o narastającej dynamice i dalekosiężnych konsekwencjach. Jedna z definicji globalizacji określa ją jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /11 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wnioski dla strategii polityki zagranicznej

   

  Państwa kierują się w swej polityce zasadą obrony i popierania interesu narodowego, czyli bezpieczeństwa, suwerenności (w sensie autonomii podejmowania, decy­zji), wzrostu gospodarczego, wpływu czy prestiżu. Globalizacja nie znosi zasa­dy suwerenności, choć zmienia warunki jej praktykowania; nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /8 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa geopolityki a globalizacja

   

  Wejście stosunków międzynarodowych, a wraz z nimi polityki zagranicznej państw w epokę globalizacji zaskakująco zbiegło się w czasie z powrotem geo­polityki, czyli polityki, której fundamentem jest determinizm geogra­ficzny. Oto kilka definicji geopolityki jako dyscypliny naukowej:, Karl Haushofer...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /3 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy Globalizacji dla polityki zagranicznej państw

   

  Po pierwsze, na erozję (lub inaczej: transformację suwerenności). Zjawisko to dotyczy podstawowych sfer życia państwa: politycznej, bezpie­czeństwa, ekonomiczno-finansowej, informacji, opinii publicznej (kształtowa­nia świadomości społecznej), praw człowieka itd. Państwo (a w państwie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /4 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedury i instrukcje

  jakości może zawierać procedury, jednak w większych organizacjach celowe jest publikowanie ich jako oddzielnych dokumentów. Procedury są opisem przebiegu procesów, w którym szczegółowo przedstawia się kolejne czynności oraz uprawnienia i odpowiedzialność wykonawców (Podręcznik... 2002, s.192 i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawiska istotnie wpływające na politykę zagraniczną państw, wniesione do życia międzynarodowego przez procesy globalizacji

   

  Globalizacji towarzyszy centralizacja podejmowania decyzji dotyczą­cych spraw światowych w państwowych i pozapaństwowych ośrodkach. Globalizacja jest problemem skali w tym sensie, iż jedynie ten, kto może działać w skali globalnej - w wymiarze finansowym, gospodarczym, politycznym czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /5 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyzwania globalizacji

   

  Analiza wpływu globalizacji na politykę zagraniczną państwa wymaga po­czynienia kilku zastrzeżeń metodologicznych, które powinny uchronić badacza przed popadnięciem w tzw. „wszystkoizm”. W przeciwnym razie wszystko w otaczającej nas rzeczywistości międzyna­rodowej będzie „globalizacją”, a samo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Amber Dodano /20.04.2011 Znaków /3 877

  praca w formacie txt

Do góry