Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Dodatkowe dni wolne od pracy

   

  Oprócz dni wolnych od pracy ustalonych w drodze ustawowej (tzw. ustawowe dni wolne od pracy) występują również dodatkowe dni wolne od pracy, ustalone przez pracodawcę, których liczba nie może być mniejsza od 39 (w kwartale nie mniej niż 9). Na każdy rok kalendarzowy ustala się owe dni odrębnie. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwy na posiłek zaliczane do czasu pracy

   

  >

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy w ruchu ciągłym

   

  Ruch ciągły polega na tym, że zakład pracy funkcjonuje stale, również w dni wolne od pracy. Taki system organizacji pracy wprowadza się przede wszystkim ze względu na technologię produkcji lub konieczność zaspokajania potrzeb ludzkich. Występują dwa zasadnicze systemy pracy w ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy w ruchu normalnym

   

  Przez pracę w ruchu normalnym będziemy rozumieć taką organizację pracy, która polega na tym, że praca nie jest wykonywana w dni ustawowo wolne od pracy i w dni ustalone prze pracodawcę jako dodatkowe dni wolne od pracy.

  nie więcej niż 8 godzin na dobę,

  nie więcej niż przeciętnie 42...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /3 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normowany czas pracy

   

  Wymiar normowanego czasu pracy określają normy czasu pracy. Normy te określają wymiar czasu pracy zarówno w obrębie doby jak i tygodnia. Mają one charakter maksymalny. Ich przekroczenie sprawia, że ma miejsce praca w godzinach nadliczbowych. Wzajemny układ norm dobowych i tygodniowych umożliwia pełną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład czasu pracy

   

  Definiując rozkład czasu pracy należy przyjąć, iż jest to ustalony układ godzin, w którym pracownicy danego zakładu obowiązania są pozostawać do dyspozycji podmiotu zatrudniającego. Ustalając rozkład czasu pracy należy określić: początek i koniec pracy dziennej lub zmianowej (tryb przesuwania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy

   

  Czas pracy stanowi jedno z bardziej złożonych oraz społecznie i ekonomicznie doniosłych zagadnień prawa pracy. Jego prawna regulacja jest ważnym determinantem organizacji pracy, a jednocześnie wyznacza sferę chronionych interesów pracowniczych. Jest także jednym z czynników wyznaczających politykę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /3 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy wynagradzania.

   

  Ilość pracy jako miernik wynagrodzenia pracownika określa się w zależności od charakteru pracy i stosowanego systemu wynagradzania. Tam, gdzie wyniki pracy mają postać konkretnych produktów lub ich wartość jest wymierna – ilość ocenia się liczbą tych wytworów lub wartością osiągniętych wyników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia.

   

  Jeżeli w umowie o pracę określono wynagrodzenie zasadnicze lub inny składnik wynagrodzenia w wysokości niższej od wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywałby przy zastosowaniu właściwego przepisu płacowego, pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia za okres...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne składniki wynagrodzenia

   

  Strony mogą określić w umowie o pracę także inne składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli zostały one przewidziane w przepisach płacowych obowiązujących u pracodawcy i ustalają ich wysokość kwotową lub procentową. Dotyczy to np. takich składników, jak dodatek specjalny, dodatek za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /898

  praca w formacie txt

Do góry