Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Planowanie zasobów ludzkich

   

  Planowanie zasobów ludzkich służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych i obejmuje: analizę miejsc pracy oraz prognozowanie popytu na pracę i podaż pracy. analiza stanowisk pracy –jest to systematyczna analiza miejsc pracy jakimi dysponuje dana organizacja ,to systematyczne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

   

  Zatrudniając pracownika zawsze zatrudnia się całego człowieka, a nie tylko jego wiedzę czy umiejętności. Nie da się pominąć jego osobowości, temperamentu, doświadczenia zawodowego, stosunku do pracy czy choćby świadomości misji firmy. Do niedawna jeszcze wiele z tych sprawności i wymiarów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /7 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia związane z systemem okresowej oceny pracowników

   

  Do najczęściej obserwowanych w praktyce błędów oceniania należą:

   

  błędy techniczne – czyli niezrozumienie celów, zasad i procedury oceniania, pomyłki w procedurze ( narzędziach ), nie przygotowanie psychologiczne, merytoryczne i organizacyjne ocenianych i oceniających.

  Błędy „w sztuce oceny” z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady dobrego systemu ocen pracowniczych

   

  Funkcjonowanie ocen pracowniczych w organizacji służy poszerzeniu przez kadrę menedżerską wiedzy o posiadanym potencjale pracowniczym, jego wynikach w pracy, a również zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron pracowników w celu lepszego wykorzystania ich możliwości lub podjęcia działań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /4 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele i zadania okresowej oceny pracowników.

   

  Systemy oceny są we współczesnym świecie wszechobecne i mamy z nimi do czynienia codziennie, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

  Oceniamy i jesteśmy oceniani.

  W życiu codziennym podlegamy ocenie społecznej, gdzie oceniane jest nasze postępowanie jak i poglądy. Na płaszczyźnie zawodowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE KADRAMI - PYTANIA TESTOWE

   

  Kadra rezerwowa interwencyjna:

  obejmuje pracowników przygotowanych do zastąpienia obecnych kierowników,

  Do technik selekcji kandydatów na stanowiska wykonawcze zalicza się;

  Wywiad,

  Sprawdziany umiejętności

  Cechą obecnego etapu rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi jest:

  Uznanie pracowników za...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /9 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nienormowany czas pracy

   

  Tam, gdzie jest to uzasadnione rodzajem pracy i jej organizacją, czas pracy może być określony nie wymiarem jednostek czasu, ale wymiarem zadań przydzielonych do wykonania. Nie oznacza to jednak, że pracownicy nie są prze prawo chronieni przed nadmiernym obciążeniem pracą. W Kodeksie pracy wyraźnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w niedziele i święta

   

  Niedziele i święta są określone przez odrębną ustawę (ustawowe dni wolne od pracy). Pojęcie czasu niedzieli i święta przyjęte w prawie pracy nie pokrywa się z potocznym rozumieniem tych terminów. Za pracę w niedzielę i święta uważa się bowiem pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6 w tym dniu a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w nocy

   

  Porę nocną ustala pracodawca poprzez wskazanie ośmiu godzina pracy pomiędzy godzinami 21 a 7. Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej w normalnym czasie pracy, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości 20% stawki podstawowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w godzinach nadliczbowych

   

  Z normowanym czasem pracy wiąże się problem pracy w godzinach nadliczbowych. Praca taka, jest wykonywana ponad normy czasu pracy obowiązujące danego pracownika. Chodzi tu zarówno o pracę wykonywaną na polecenie pracodawcy, jak również pracę wykonywaną bez formalnego polecenia, ale w interesie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lesly Dodano /21.04.2011 Znaków /3 737

  praca w formacie txt

Do góry