Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Planowanie produktu – cykl życia produktu.

   

  Decyzje dotyczące przyszłej pozycji firmy dotyczą między innymi planowania produktu oraz priorytetu konkurencyjności. Wszystkie decyzje powinny być podporządkowane pewnej ogólnej wizji działania firmy, gdzie punktem wyjścia jest uświadomienie sobie w jakim sektorze, w jakim fragmencie rynku się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie produkcją (operacjami) jako proces podejmowania decyzji.

   

  1.Decyzje dotyczące przyszłej struktury firmy:

  plany produktowe: jakie produkty i usługi powinny być wytwarzane?

  przyjęte priorytety: czy od innych producentów będziemy się wyróżniać kosztami, jakością produkcji czy elastycznością?

  nastawienie strategiczne: czy będziemy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje przemysłowych procesów produkcyjnych.

   

  Proces produkcji – uporządkowany ciąg działań w wyniku którego otrzymuje się w danej organizacji wyroby, bądź usługi. Do procesu produkcyjnego zalicza się wszystkie czynności począwszy od pobrania z magazynu surowców i materiałów a skończywszy na przekazaniu do magazynu gotowych produktów finalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności wypadku przy pracy

   

  Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku określają przepisy kodeksu pracy (art.228-231) oraz wydane z ich upoważnienia przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 IV 1992 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Ustalają one, że okoliczności i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta rodzinna

   

  Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po zmarłym wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracowniku oraz po zmarłym w następstwie wypadku lub choroby zawodowej renciście, pobierają­cym rentę inwalidzką z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Przysługuje ona tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie rehabilitacyjne

   

  Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje pracownikowi, który w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest niezdolny do pracy przez okres przekraczający czas pobierania zasiłku chorobowego, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to, w wysokości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie wyrównawcze

   

  Świadczenie wyrównawcze przysługuje pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:

  doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu co najmniej w 20 procentach,

  nie pobiera renty inwalidzkiej,

  osiąga wynagrodzenie zmniejszone co najmniej o 10 procent...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia ubezpieczeniowe

   

  Natomiast na świadczenia ubezpieczeniowe składa się zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, renta inwalidzka, renta rodzinna oraz świadczenie w naturze. Jeżeli następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest stały, długotrwały uszczerbek na zdrowiu, pracownikowi przysługuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

   

  Ażeby dane zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy musi ono pociągnąć za sobą szkodę na osobie pracownika w postaci choroby, kalectwa lub śmierci. Bez spowodowania takiej szkody zdarzenie takie jest tylko nieszczęśliwym wypadkiem. Szkoda na osobie może być natychmiastowym następstwem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /4 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy zdarzenia kwalifikujące wypadek przy pracy

   

  Do istotnych elementów zdarzenia, pozwalających zakwalifikować je jako wypadek przy pracy należą:

  nagłość zdarzenia

  zewnętrzność przyczyny

  związek zdarzenia z pracą

  Czwartym elementem, o którym przepisy nie mówią wprost, ale który wynika z ich treści, jest powstanie szkody na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /6 063

  praca w formacie txt

Do góry