Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Metodyka PROMPT

  Charakterystyka

  Metodyka PROMPT jest metodą zarządzania projektami, która w dzisiejszym świecie jest niezbędna dla organizacji, która chce pozostać konkurencyjną i wciąż efektywną.

  Metodyka ta powstała w 1975 opracowana przez Simpact System Ltd. Cztery lata później została wdrożona przez CCTA jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces planowania produkcji

  Cele procesu

  cele związane z istnieniem procesu:

  maksymalne, ekonomicznie uzasadnione, wykorzystanie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa racjonalizacja stanu zapasów minimalizacja przestojów produkcji

  cele związane z doskonaleniem procesu:

  zmniejszenie o 5% w ciągu miesiąca materiałów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /14 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko cenowe

  Definicja

  Ryzyko cenowe, w wąskim tego słowa znaczeniu oznacza ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców do produkcji zużywanych przez poszczególne przedsiębiorstwa lub też wyrobów i usług przez nie sprzedawanych. Niekorzystne zmiany tych cen (wzrost cen produktów i usług...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie na życie

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie na życie - jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub nastapienia nieszczęśliwego wypadku. Źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia

  następstwa nieszczęśliwych wypadków, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /4 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model zarządzania strategicznego

  Charakterystyka

  Schemat ogólnej koncepcji modelu zarządzania strategicznego przedstawiono na poniższym rysunku. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacyjno-funkcjonalne sprzężenia zwrotne wskazujące na dynamiczny charakter zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.

  Powinien on...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie międzykulturowe

  Zarządzanie międzykulturowe jest dziedziną nauki, która zajmuje się najogólniej mówiąc badaniem związków pomiędzy zarządzaniem a kulturą. Możemy je nazwać procesem, który dąży do tego, aby zbudować ujednoliconą organizacyjna|kulturę organizacyjną. Jest ono stosowane w organizacjach, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje wielostronne - strategie

  Charakterystyka

  Biorąc pod uwagę definicję i cechy wielostronne|negocjacji wielostronnych, proponuje się przyjęcie trzech zasadniczych kryteriów typologii strategii prowadzenia tego rodzaju negocjacji. Możliwości (stany) konkretyzujące te kryteria pozwalają na wyodrębnienie sześciu tzw. strategii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /6 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro normalne

  Charakterystyka

  Dobro normalne (zwykłe) - to takie dobro, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu, charakteryzuje je więc dodatnia dochodowa popytu (D. Begg 2003, s.128). Przypadkiem przeciwnym jest niższego rzędu, na które zapotrzebowanie maleje wraz ze wzrostem dochodu.

  Do dóbr normalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność procesu

  Definicja

  Zdolność procesu - stopień spełnienia przez proces wymogów jakościowych, wykorzystując wskaźniki zdolności (ang capability indicies). Jeżeli uwzględnimy tolerancję badanej właściwości, możemy określić potencjalne i rzeczywiste zdolności procesu do spełnienia wymagań jakościowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 197

  praca w formacie txt

Do góry