Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  DYSKRYMINACJA CENOWA

   

  DYSKRYMINACJA CENOWA – ma miejsce wtedy gdy ten sam produkt sprzedawany jest w tym samym miejscu i czasie po różnych cenach. WARIANTY D.C. – 1. Ten sam produkt monopolista sprzedaje różnym odbiorcom po różnych cenach (bilety PKP i autobusowe), 2. Temu samemu odbiorcy różne jednostki produktu sprzedawane po...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MSP w Polsce

   

   

  Najczęściej stosowaną formą zatrudnienia w MSP jest bezterminowa umowa o pracę – wskazuje ją 61,4% badanych firm. Jednak jej popularność zmalała w porównaniu do końca 2000r. o 1,2% wskazań. Wzrosła natomiast liczba wskazań drugiej pod względem popularności terminowej umowy o pracę (31,8%...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /12 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MSP.

   

  Rynek europejski jest rynkiem o dużym nasileniu konkurencji dlatego też dążenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej wymusza konieczność szybkiego przystosowania polskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynku wewnętrznym.

  Małe i średnie przedsiębiorstwa mają bardzo ważne znaczenie dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE POLITYKI RZĄDU WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

   

  Strategicznym celem polityki makroekonomicznej państwa jest trwały, zrównoważony wzrost gospodarczy. Wokół tego celu winny być skoncentrowane wszelkie polityki cząstkowe, o krótszym horyzoncie czasowym, do których zaliczyć należy także politykę wobec małych i średnich przedsiębiorstw.

  Analizując w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /6 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARIERY ROZWOJU SEKTORA MSP w POLSCE

   

  Rozwój sektora MSP związany jest z pewnymi szczególnymi uwarunkowaniami odnoszącymi się do tej grupy podmiotów gospodarczych.

  Wśród najważniejszych barier rozwoju przedsiębiorczości należy wymienić:

  bariery rynkowe

  związane z regionalnym zróżnicowaniem popytu - spadek liczby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /4 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH SEKTORA MSP.

   

  W 1996 r. małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiły 99,73% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw w całej gospodarce.Zwiększenie się liczby przedsiębiorstw w tych latach wpłynęło w znacznym stopniu na wzrost zatrudnienia w sektorze MSP i było jednym z głównych czynników ograniczających...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW.

   

  Kondycja i perspektywy rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych uczestników życia gospodarczego, uzależnione są przede wszystkim od uwarunkowań makroekonomicznych. Dlatego za podstawowy warunek długofalowego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw uznać należy prowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /8 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsorcjum i konglomerat jako formy koncentracji gospodarczej

   

  Konsorcjum- porozumienie dwóch lub więcej samodzielnych podmiotów gospodarczych, na mocy którego zobowiązują się one do wspólnego wykonywania określonego przedsięwzięcia gospodarczego na rzecz oznaczonej osoby( inwestora).

  Członkowie konsorcjum dzielą się zadaniami , każdy wykonuje zadania we...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trust, kartel, syndykat jako formy koncentracji gospodarczej

   

  Trust jest to forma zbliżona do koncernu, niekiedy synonim koncernu. Zgrupowane przedsiębiorstwa tracą swoje prawa i gospodarczą niezależność i samodzielność.

  Np. co do minimalnej ceny , czy limitu produkcji.

  Forma prawna to spółki prawa handlowego i cywilnego, inne formy współdziałania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnia

   

  Spółdzielnia stanowi formę spółki, co najmniej 10 osób ( spółdzielców) jeśli są to osoby fizyczne i 3 osoby jeśli mają osobowość prawną i utworzoną dla wspierania i osiągania wspólnych celów zarobkowych lub gospodarczych, za pomocą wspólnej działalności gospodarczej. Liczba członków spółdzielni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 026

  praca w formacie txt

Do góry