Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Holding jako forma koncentracji gospodarczej.

   

  Holding- forma koncentracji gospodarczej, polegającej na centralnej alokacji kapitału i zysków przez sprawowanie kontroli nad prawnie samodzielnymi podmiotami( z reguły spółki kapitałowe)

  Istnieją w tej formie :

  Spółka dominująca ( matka ) i spółki zależne ( córki, filialne).

  Charakterystyczne cechy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa kredytowa i jej elementy

   

  Umowa kredytowa - umowa określająca podstawowe obowiązki stron umowy, kwotę kredytu, termin spłaty kredytu, oprocentowanie, wielkość prowizji, zakres uprawnień banku, warunki korzystania przez kredytobiorcę z kredytu oraz termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych; wymóg formy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hidden champions

   

   

  Hidden champions - przedsiębiorstwa średnie lub małe mające często 80-90% udział w rynku światowym wybranej, niezauważonej przez innych niszy. Większość ich produktów to maszyny lub części produktów końcowych. Unikają kontaktów z mediami by jak najdłużej utrzymać pozycję lidera w swej niszy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja i cechy charakterystyczne małych firm.

   

  Firma to zespół środków - rzeczy i praw majątkowych, zorganizowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie „małej firmy” jest umowne i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego państwa. Kryteriami wyróżniającymi małe firmy są:

  zatrudnienie - umownie do 50 osób, lecz przy dużych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje zawierane na GPW:

   

  natychmiastowe - jednoczesne zawarcie i wykonanie kontraktu

  na ściśle określony termin - brak prawa do odstąpienia od zawartej transakcji, warunkiem dopuszczającym często jest posiadanie przez partnerów po połowie kwot wartości transakcji w banku. Dla każdej transakcji bank otwiera konto...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /3 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giełda papierów wartościowych

   

  Giełda papierów wartościowych to regularne, odbywające się w określonym miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkania osób pragnących zawrzeć umowę kupna - sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiot stanowią zamienne papiery wartościowe, przy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pieniężny

   

  Rynek pieniężny - to rynek papierów wartościowych krótkoterminowych (np. weksli, akcji).

  Podstawową funkcją rynku kapitałowego jest możliwość realokacji środków finansowych od podmiotów dysponujących wolnym kapitałem do tych, którzy go potrzebują. Emitent papierów wartościowych uzyskuje potrzebne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiałochłonność produkcji

   

  Materiałochłonność produkcji - wielkość nakładów materiałowych ponoszonych na wytworzenie produkcji przedsiębiorstwa, branży, gałęzi przemysłowej czy przemysłu ogółem lub na wytworzenie wyrobu i organizację procesów wytwórczych. Można je rozpatrywać w odniesieniu do produkcji globalnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wektor wejścia i wyjścia

   

  Wektor wejścia, w skład którego wchodzą wszystkie niezbędne do produkcji składniki nazywane czynnikami produkcji:

  środki techniczne produkcji

  przedmioty pracy (materiały)

  czynniki energetyczne

  czynnik ludzki (załoga - np. ekipa czarnego Gienka)

  informacje i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System produkcyjny

   

  System produkcyjny jest zorganizowanym, celowo zaprojektowanym układem materialnym, energetycznym i informacyjnym, eksploatowanym przez człowieka, służącym do produkcji określonych dóbr materialnych, niematerialnych i usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb ludzkich. Systemem produkcyjnym może być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /495

  praca w formacie txt

Do góry