Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i cele działalności marketingowej.

   

  W literaturze podaje się wiele definicji marketingu. Różnią się między sobą akcentami uwypuklającymi różne aspekty działalności marketingowe. Wg klasycznej już dziś definicji marketing to proces, w którym struktura popytu na dobra i usługi jest antycypowana lub rozszerzana i zaspokajana przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik szybki

   

  Wskaźnik szybki często nazywany stopą wysokości płynności lub próbą kwasową (acid test) to stosunek bieżących aktywów pomniejszonych o zapasy do bieżących zobowiązań. Przyjęcie do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa łącznych jego aktywów bieżących zaciemnia obraz jego zdolność do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik płynności bieżącej

   

  Wskaźnik płynności bieżącej to stosunek bieżących aktywów do bieżących zobowiązań (aktywa bieżące : pasywa bieżące). Na bieżące aktywa składa się przede wszystkim gotówka w kasie, gotówka w banku i inne odpowiedniki gotówki. Zalicza się także do nich wierzytelności, zapasy i zbywalne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych

   

  Powiązania kapitałowe przedsiębiorstw wywołuje potrzebę konsolidacji sprawozdań finansowych, które powinny odzwierciedlać powiązania kapitałowe przedsiębiorstw.

  W zależności od formy powiązania kapitałowego stosujemy odmienne metody konsolidacji sprawozdań finansowych.

  W odniesieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega pozioma i pionowa analiza bilansu.

   

  Ocena struktury majątkowo-kapitałowej opiera się przed wszystkim na danych bilansowych i z tego względu określana jest jako wstępna analiza bilansu.

  Obejmuje ona:

  - badanie struktury majątku ( aktywów),

  - struktury kapitałowej (pasywów), - badanie relacji zachodzących między strukturą majątku i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i znaczenie bilansu rachunku zakupów i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych

   

  Bilans jest dokumentem zawierającym statystyczne zestawienia na określony moment w ujęciu wartościowym stanu środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł finansowania (pochodzenia) z uwzględnieniem wyniku finansowego (zysku lub straty), czyli pasywów. Bilans jest fotografią majątku przedsiębiorstwa i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja a komercjalizacja przedsiębiorstw

   

  Proces transformacji własności państwowej we własność niepaństwową osób prawnych lub fizycznych w drodze:

  udostępnienia osobom trzecim akcji, udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa,

  udostępnienie osobom trzecim mienia przedsiębiorstwa,

  sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja a reprywatyzacja.

   

  Prywatyzacja jest częścią przekształceń własnościowych w gospodarce.

  Przekształcenia te przybierają formę prywatyzacji reprywatyzacji, komunalizacji.

   

  Prywatyzacja jest to proces przejmowania własności majątku przedsiębiorstwa przez osoby prywatne oraz wpływania przez nie na funkcjonowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

   

  stworzenie i umocnienie roli i znaczenia rynku kapitałowego w działalności przedsiębiorstwa

  przywracanie równowagi budżetowej przez dochody ze sprzedaży przedsiębiorstw likwidację nierentownych przedsiębiorstw, wzrost wpływów z podatków,

  zmniejszenie zadłużenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy i metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

   

  Prywatyzacja jest to proces przejmowania praw własności majątku przedsiębiorstwa od państwa przez osoby prywatne (fizyczne, prawne )

   

  I. Rezygnacja z własności jest formą, metodą jest :

       

  sprzedaż ;

   

  pojedynczy nabywca,

  społeczeństwo,

  kierownictwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt

Do góry