Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Istota i rodzaje decyzji

  Podejmowanie decyzji jest aktem świadomego wyboru jednego spośród co najmniejdwóch możliwych rozwiązań jakiegoś problemu.Stanowisko kierownicze tym różni się od wykonawczego, że daje kierownikowiuprawnienia do decydowania nie tylko o własnym działaniu, ale przede wszystkim o działaniu podwładnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /15 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie i usprawnianie struktury organizacyjnej

  Struktura organizacyjna winna spajać cele i zadania organizacji wynikające z jej strategii, oraz technologię procesów wykonawczych, z ludźmi i sposobami ich motywowania w procesach pracy.W literaturze przyjęty jest pogląd, że efektywna struktura organizacyjna powinna:- stanowić ramy działań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /17 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje struktur organizacyjnych

  Typologia struktur organizacyjnych wyróżnia szereg kryteriów rodzajowych ze względuna ukształtowanie pojedynczych charakterystyk lub ich układów.Biorąc pod uwagę liczbę szczebli w strukturze, związaną z nią rozpiętość kierowaniai wielkość komórek organizacyjnych wyróżniamy dwa przeciwstawne sobie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /14 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy kształtowania struktur organizacyjnych

  Stwierdziliśmy, że konstruowanie struktury organizacyjnej sprowadza się do ustanowienia reguł: poziomego i pionowego podziału pracy, przepływu informacji oraz rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych wewnątrz organizacji. Reguły te mają ułatwiać sprawną realizację zadań, kierować konflikty powstające w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /12 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu

  Logika zdeterminowanego planem zarządzania przedsiębiorstwem stawia funkcji planowania niezwykle wysokie wymagania. Plan musi antycypować wszystkie istotne problemy kierowania przedsiębiorstwem i rozwiązywać je harmonijnie z punktu widzenia całości organizacji. Innymi słowy, plan musi wychwycić wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /13.03.2013 Znaków /12 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza funkcji zarządzania

  Zarządzanie organizacją to wielce złożony proces, polegającyna podejmowaniu przez aparat zarządzający wielu wzajemnie powiązanych działań i decyzjikierowniczych, które zmierzają do spowodowania takiego funkcjonowania organizacji, aby wsposób sprawny osiągane były jej cele. Mimo różnorodności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /13.03.2013 Znaków /12 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człon kierowniczy w organizacji, sterowanie, kierowanie i zarządzanie

  Warunkiem wystąpienia efektu organizacyjnego jestistnienie w organizacji członu kierowniczego, nazywanego często podsystemem zarządzania.Jest on nieodłącznym atrybutem każdej organizacji i w związku z tym zmodyfikowanyczteroczłonowy model organizacji zastąpić należy modelem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /13.03.2013 Znaków /5 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System społeczny, organizacja, synergia i efekt organizacyjny

  Pojęcia „system społeczny” i „organizacja społeczna”. Trzeba zdawać sobie sprawę zzasadniczej różnicy zawartości treściowej tych pojęć.Krzyżanowski przez system społeczny w szerokim znaczeniu SYSsp, rozumiedystrybutywny zbiór elementów materialno-technicznych emt, społecznych esp i kulturowychekult...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /5 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja w różnych znaczeniach. Cele i efektywność organizacji

  Słowo „organizacja” wywodzi się z greckiego organizo, co oznacza tworzenie uporządkowanych,harmonijnych całości.Organizacjami są wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie uporządkowane i powiązanemiędzy sobą zbiory elementów.Sposób uporządkowania i powiązania elementów organizacji przesądza o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /14 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyszłościowe koncepcje i tendencje w rozwoju teorii i praktyki zarządzania

  Omawiane  koncepcje klasyczne można najogólniejprzedstawić jako analogię modelu maszyny. Klasycy uważali bowiem, że organizacja jestwzględnie odizolowanym od otoczenia układem technicznym, zdolnym do osiągania wzadowalający sposób celów i zadań ustalonych przez naczelne kierownictwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /21 714

  praca w formacie txt

Do góry