Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Plan projektu

  Projekt jest to jednorazowe przedsięwzięcie, które ma ustalony wynik końcowy, harmonogram i kosztorys.

  Czynności podczas opracowywania planu projektu wymieniono poniżej.

  1)    Poznanie opinii klienta przy sporządzaniu planu projektu.

  2)    Wyznaczenie celu projektu, czyli tego co ma być osiągnięte lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i koordynacja

  Przez organizację rozumie się ustanowienie stosunków zależności pomiędzy stanowiskami, którym wyznaczono wyspecjalizowane zadania, konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów przedsiębiorstwa. Definicji organizacji jest sporo, każdy teoretyk zajmujący się tymi problemami buduje swoją.

  Niżej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja klasycznych systemów planowania

  Planowanie nie jest nową ideą. Już w 1916 roku Henri Fayol zaliczył je (pod nazwą „przewidywanie”) do pięciu wyodrębnionych przez siebie funkcji administracyjnych przedsiębiorstwa. „Przewidywać” znaczyło, według niego, snuć określone przypuszczenia co do przyszłości i przygotowywać ją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa naukowej organizacji

  W ramach dotychczasowych prac badawczych nad organizacją wydzielone zostały prawa naukowej organizacji pracy.

  -    Prawo podziału pracy - określone procesy dzieli się na proste i nieznacznie złożone zadania i powierza się je do wykonania pojedynczym osobom lub maszynom. Podział pracy jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady planowania

  Na podstawie literatury sformułowano siedem zasad, którym powinno odpowiadać skuteczne planowanie.

  1)    Istotne jest, aby osoby odpowiadające za wykonanie zamierzonych działań brały udział w ich formowaniu. Udział tych osób pozwala zapewniać ich lepszą jakość oraz zaangażowanie tych, od których...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe definicje w organizacji pracy

  System pracy jest to wydzielenie w dobowym bilansie czasu pracy zmian roboczych przeznaczonych na realizację wzajemnie ze sobą powiązanych grup czynności i operacji.

  W przodkach ścianowych stosowane są dwu-, trój- i czterozmianowe systemy pracy w następujących układach:

  -    system trójzmianowy:

  •...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie długookresowe

  Elementy planowania obejmującego całość działalności przedsiębiorstwa pojawiły się w latach 50. XX wieku. Rzadko jednak wybiegały poza horyzont pięciu lat. Aż do lat 60. sytuacja rynkowa cechowała się silną presją popytu. Problemem głównym przedsiębiorstw było zapewnienie sobie wzrostu co...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

  Organizowanie wynika z potrzeby efektywnej i sprawnej współpracy, ponieważ działalność grupowa jest:

  -    bardziej wydajna i mniej kosztowna niż działanie indywidualne,

  -    opłacalna z uwagi na uzyskanie obniżenia nakładów potrzebnych do osiągnięcia celów postawionych sobie przez grupę.

  Stąd...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie strategiczne

  Koncepcja planowania długookresowego dominowała aż do połowy lat 60. XX wieku. Ale już na początku tej dekady, mimo że wzrost nadal postępował, przedsiębiorstwa stosujące tę metodę dostrzegły, że nie jest ona dostosowana do warunków, które stały się bardziej złożone. Nasilała się presja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /9 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan taktyczny

  Plan taktyczny, zwany też planem operacyjnym, jest budowany na podstawie planu strategicznego. Ogólny plan taktyczny może obejmować okres pięcioletni, a szczegółowy plan - roczny.

  Co roku należy opracować nowy (zmodernizowany) plan taktyczny. Opracowaniem planu powinny zajmować się jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 957

  praca w formacie txt

Do góry