Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Antyklerykalizm

  (z gr. “anty = przeciw” i łac. “clericus = duchowny”). Stanowisko odmawiające przy-wódcom Kościoła prawa i obowiązku wypowiadania się na temat skutków politycznych moralności pu-blicznej i odgrywania jakiejkolwiek roli w politycznym i społeczno - kulturalnym życiu kraju.

  Zob. duchowieństwo, klarykalizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropocentryzm

  (z gr. “anthropos = człowiek” i łac. “centrum = środek”) Sposób podejścia do zagad-nień teologicznych, który za punkt wyjścia i za nić przewodnią bierze ludzkie doświadczenie.

  Jeżeli ten sposób podejścia wypaczy się i uczyni ludzi ośrodkiem i jedyną miarą wszystkiego, antropocentryzm sprawia, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antynomizm

  (gr. “przeciw prawu”) Lekceważenie albo pogarda prawa. Ogólnie rzecz biorąc, postawa ta może się opierać na racjach filozoficznych lub teologicznych, płynąć z psychologicznego odrzucenia au-torytetu, może też być podyktowana chciwością ekonomiczną. Od czasów Nowego Testamentu rozmaite sekty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anhypostazja

  (gr. “bez hipostazy, bezosobowy”). Wyraz, którego się używa na oznaczenie ludzkiej na-tury Chrystusa; choć pełna, nie może ona istnieć sama w sobie jako osoba ludzka albo jako hipostaza, ale istnieje ona w Boskim Logosie.

  Zob. enhipostazja, hipostaza, logos, neochalcedonianizm, osoba.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analogia bytu

  W teologii analogia kieruje sposobem mówienia o Bogu ludzkimi słowami i wskazuje, że żadna przekazana w taki sposób informacja nie narusza absolutnej tajemnicy Boga.

  Jak to podkreślił So-bór Laterański IV, na każdym podobieństwie zachodzącym między Stwórcą a stworzeniami jest wyci-śnięte piętno...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykanizm

  Niewłaściwie zdefiniowany ruch, który powstał pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych wśród katolików, otwartych na to, co było najlepsze w amerykańskim purytanizmie i w Oświeceniu, w rozpoczynającym się ekumenizmie i w ówczesnej kulturze; wielki wpływ wywarł na ten ruch ks. Teodor Izaak Hecker(...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analogia wiary

  Wyrażenie zaczerpnięte z Rz 12, 5, a używane w teologii katolickiej w celu przypo-mnienia, że fragment Pisma Świętego albo jakiś aspekt wiary trzeba interpretować w łączności zjedna i niepodzielną wiarą Kościoła (DH 3016, 3283; ND 221).

  Kari Barth (1886-1968) używał tego wyrażenia na oznaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anabaptyści

  (gr. “powtórnie udzielający chrztu”). Ruch, który powstał w wieku XVI (przede wszystkim w Niemczech, Holandii i Szwajcarii); jego zwolennicy uważali chrzest dzieci za nieważny i głosili ko-nieczność “powtórnego chrztu” dorosłych. Dzieli się na kilka grup, z których najsławniejszej przewodził Tomasz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anamneza

  (gr. “wspomnienie, wspominanie”). Wspominanie Bożych zbawczych interwencji w dzieje świata, szczególnie Męki Chrystusa, Jego śmierci, zmartwychwstania i uwielbienia. Podczas sprawowa-nia Eucharystii polecenie Pana: “To czyńcie na moją pamiątkę” (1 Kor 11, 24-25; Łk 22, 19) zachęca zgromadzenie, by swoim...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anachoreci

  (gr. “wycofujący się” z życia publicznego). Wyrazem tym określano mnichów wschodnich, którzy prowadzili życie pustelnicze, tak jak eremici na Zachodzie.

  O ile zachodni eremici mogą być pod kierownictwem miejscowego biskupa (CIC 603 § 2), anachoreci wschodni mogą być powiązani z klasztorami (CCEO 481-85...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt

Do góry