Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Bałwochwalstwo

  Oddawanie czci fałszywym, nie istniejącym bogom. Stary Testament surowo potępia oddawania czci bożkom albo wizerunkom fałszywych bogów (Wj 20, 3-5; Pwt 5, 7-9; Ps 115, 4-8). Nowy Testament nie tylko demaskuje bałwochwalstwo (1 Kor 5, 10; Ap 21, 8; 22, 15), ale także przez po-szerzenie zakresu tego pojęcia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baptyści

  (gr. “obmywający, udzielający chrztu, chrzciciele”). Członkowie szeroko rozpowszechnionego Kościoła ewangelickiego, który początkami swymi sięga bezpośrednio do początków wieku XVII, kiedy to nastąpił rozłam w Kościele anglikańskim. Jan Smyth (ok. 1554-1612), zwany “Samochrzcicielem”, ponieważ samego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beatyfikacja

  (łac. “zaliczenie w poczet błogosławionych”). Uroczyste zatwierdzenie publicznego kultu zmarłego chrześcijanina, u którego stwierdzono tak zwaną heroiczność cnót. W roku 1747 papież Bene-dykt XIV prawo beatyfikowania zastrzegł Stolicy Apostolskiej.

  Zob. kanonizacja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Augustynianizm

  System filozoficzny i teologiczny św. Augustyna z Hippony (354-430); jest to synteza kładąca nacisk:

  a. na nadrzędną wolność Boga w udzielaniu łaski,

  b. na pierwszeństwo oświecenia Bożego nad ludzką wiedzą.

  Własne poglądy św. Augustyna nazywano czasem augustynizmem, żeby je odróżnić od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beraka

  (hebr. “błogosławieństwo”). Żydowska modlitwa dziękczynna (np. Rdz 24,27; Ps 28, 6). Chrześcijański wyraz “eucharystia” jest odpowiednikiem hebrajskiego “beraka”.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autokefaliczny

  (gr. “mający własną głowę, własnego zwierzchnika”) Wyraz używany na oznaczenie Kościołów, którymi rządzą ich własne synody i które należą do wschodnich i orientalnych Kościołów prawosławnych.

  Wszystkie patriarchaty są autokefaliczne, ale nie wszystkie Kościoły autokefaliczne są patriarchatami...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Berith

  (hebr. “zobowiązanie, umowa, przymierze”). Podstawowe pojęcie żydowskie, które może pier-wotnie oznaczało proste zobowiązanie nałożone przez Boga albo (od czasu do czasu) złożoną przez Boga obietnicę. W czasach późniejszych oznaczało ono wzajemne, oparte na przymierzu, stosunki między Bogiem, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autonomia

  (gr. “niezawisłość”) Wyraz, którego od czasów Immanuela Kanta (1724-1804) często uży-wano na oznaczenie prawa człowieka do samostanowienia w dziedzinie wolności moralnej i myśli religijnej.

  Ponieważ z niezależności tej korzystamy w świecie stworzonym i podtrzymywanym w istnieniu przez Boga, nasza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezbłędność

  Wyraz ten odnosi się przede wszystkim do jednego z ważniejszych rezultatów natchnienia biblijnego, czyli do zbawczej prawdy Pisma Świętego (DV 11). Ta prawda się wyłania stopniowo z natchnionego zapisu, ogniskuje się na Chrystusie i jest widoczna w całym Piśmie Świętym.

  Żeby można było ocenić...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asceza

  (gr. “ćwiczenie”) Przyjęte przez chrześcijan pod wpływem Ducha Świętego środki i sposoby oczyszczenia samego siebie z grzechu i usuwania przeszkód na drodze wolnego naśladowania Chrystusa.

  Prawidłowa asceza niesie ze sobą postęp w kontemplacji i w miłości Boga, który nie przynosi uszczerbku dla...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt

Do góry