Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Filioque

  (łac. “i Syna”). Wyrażenie dodane do Nicejsko-konstanty-nopolitańskiego wyznania wiary na synodzie, który się po raz czwarty odbył w hiszpańskim mieście Braga (675), ponieważ wydaje się, że dodanie go do wyznania wiary trzeciego synodu w Toledo (589) jest interpolacją (zob. DH 470). Wskazuje ono na to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Febronianizm

  Niemiecka teoria o stosunkach między Kościołem a państwem, odrzucająca niektóre papieskie uprawnienia jako nabytki średniowieczne.

  Nazwa pochodzi od nazwiska Johanna Nikolausa von Hontheima (1701-1790), biskupa pomocniczego w Trier, który w roku 1763 pod pseudonimem lustinus Febronius opublikował książkę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filokalia

  (gr. “umiłowanie piękna”).

  1. Antologia tekstów z pism Orygenesa (ok. 185 - ok. 254) sporządzona przez św. Bazylego Wiel-kiego (ok. 330-379) i św. Grzegorza z Nazjanzu (329-389).

  2. Ten sam tytuł wybrano dla antologii wypowiedzi na temat ascezy, życia samotnego i modlitwy serca zwanej hezychazmem; teksty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenomenologia

  (gr. “nauka o zjawiskach”). Studium nad fenomenami, czyli zjawiskami, w przeciwień-stwie do noumena (gr. “rzeczy pojęte umysłem”), czyli do rzeczy takich, jakie są same w sobie, a nie takich, jakie nam się jawią.

  Po Immanuelu Kancie (1724-1804), który wprowadził ostre rozróżnienie mię-dzy światem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia

  (gr. “umiłowanie mądrości”). Nauka o najbardziej ogólnych zasadach rzeczy i o naszej wiedzy o nich. Filozofia grecka po Sokratesie (ok. 469-399 przed Chr.) i Platonie (ok. 428-348 przed Chr.) szczyt osiągnęła u Arystotelesa (384-322 przed Chr.), który ją umieścił w jednolitym systemie nauczania; sys-tem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ferendae sententiae

  (łac. “na mocy wyroku, który zostanie ogłoszony”). Kościelna sankcja karna, która moc wiążącą otrzymuje dopiero po jej formalnym nałożeniu przez sędziego kościelnego (zob. CIC 1314, 1318; CCEO 1402).

  Z powodu złożonej natury poszczególnych przypadków i subtelności prawnych większość sankcji w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia religii

  Filozoficzne badanie języka, przekonań, przeżyć i praktyk religijnych. Ta raczej niejasno określona nauka została stworzona przez Davida Hume'a (1 711-1776), Immanuela Kanta (1724-1804), Georga Wilhelma Friedricha Hegla (1770-1831) i innych przedstawicieli Oświecenia, którzy czę-sto pomniejszali znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fideizm

  (łac. “wiara”). Kierunek charakteryzujący się:

  a. niedocenianiem rozumu w badaniu spraw religijnych,

  b. zbytnim podkreślaniem swobodnego decydowania się na wiarę. W najlepszym razie fideizm słusznie podważa próby naukowego uzasadnienia wiary chrześcijańskiej. W najgorszym razie ukazuje on wiarę jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia transcendentalna

  Odmiana tomizmu, stworzona przez jezuitę belgijskiego, Józefa Marćchala (1878-1944) w odpowiedzi na krytyczną filozofię Immanuela Kanta (1724-1804). Od czasów Rene De-scartesa (1596-1650) każdy musiał znać pytanie o podmiot, który pyta o wiedzę i jej szuka, ale jest cał-kowicie świadomy tego, że może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fides fiducialis

  (łac. “wiara jako zawierzenie”). Według Marcina Lutra (1483-1546) główny czynnik wiary. Późniejsi teologowie luterańscy, chociaż przyjmują priorytet tego pełnego zaufania (fiducid) zbawieniu dokonanemu przez Chrystusa, do elementów wiary zaliczają także rolę rozumu i zgodę.

  Zob. luteranizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt

Do góry