Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Spirytyzm

  (z łac. “spiritus = duch”). System praktyk oparty na przekonaniu, że dusze zmarłych mogą nawiązywać kontakt z ludźmi żyjącymi, szczególnie za pośrednictwem medium.

  Wprawdzie próby takiego kontaktowania się ze zmarłymi były dość powszechne w przeszłości (np. 1 Sm 28, 3-25), to jednak spirytyzm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socynianizm

  System religijny odrzucający istnienie Trójcy Przenajświętszej i bóstwo Jezusa Chrystusa.

  Nazwę zawdzięcza Włochowi, Leliuszowi Franciszkowi Marii Sozini (1525-1562) i jego siostrzeńcowi, Faustowi Pawłowi Sozzini (1539-1604; nazwisko jego pisano rzeczywiście inaczej niż nazwisko wuja) (zob. DH 1880; ND...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spowiedź

  Cały sakrament pokuty albo ta jego część, kiedy to penitent wyznaje przed kapłanem swoje grzechy (CIC 959-991; zob. CIC 916; CCEO 707, 711, 718-727, 729-730, 732-736).

  Spowiedź zazwyczaj odbywa się indywidualnie, w pewnych okolicznościach jednak można udzielić rozgrzeszenia ogólnego (albo rozgrzeszyć...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sola fides

  (łac. “tylko wiara”). Główne twierdzenie Marcina Lutra (1483-1546) przekazane protestanc-kim reformatorom. Usprawiedliwienie otrzymujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Rz 1, 17), a nie przez wypełnianie prawa (Rz 3,28).

  Zob. prawo i Ewangelia, protestanci, usprawiedliwienie, wiara, zasługa.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o cierpienie Boga

  Spór, który trwał od piątego stulecia aż po Sobór Konstantynopolitański II (553), a którego przedmiotem były stwierdzenia o Synu Bożym, który za nas cierpiał i umarł.

  Zakładając, że Bóg jako Bóg nie może cierpieć, możemy jednak przyjąć, że zjednoczenie natury boskiej z ludzką w jednej Osobie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sola gratia

  (łac. “tylko łaska”). Podstawowa zasada reformatorów protestanckich wyrażająca - w gruncie rzeczy - to samo przekonanie, co zasada sola fides (łac. “tylko wiara”).

  Usprawiedliwieni jesteśmy tylko dzięki miłosierdziu Bożemu oraz dzięki zasługom Chrystusa, do których lgniemy przez wiarę, a nie przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawiedliwość

  Bezstronność i uczciwość - cechy znamienne dla dobrego sędziego. W Starym Testamencie sprawiedliwość Boga jest synonimem Bożej wierności i Jego nieustannej miłości (Mi 7, 8-20) i jest ściśle związana z Jego miłosierdziem (Syr 35, 11-24). Król mesjański przyniesie sprawiedliwość i mądrość (Iz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sola scriptura

  (łac. “tylko Pismo”). Jeszcze jedna zasada reformacyjna wywodząca się od Marcina Lutra (1483-1546) i uznająca najwyższą powagę religijną słowa Bożego takiego, jakie się nam jawi w Piśmie Świętym.

  W tym sensie zasada ta może stanąć w tym samym szeregu, co stwierdzenie Soboru Watykańskiego II, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Watykański II (1962 - 1965)

  Zwołany przez papieża Jana XXIII (papież w latach 1958-1963) i uważany przez katolików za dwudziesty pierwszy sobór powszechny. Zebrany na jednej sesji pod prze-wodnictwem papieża Jana XXIII i na trzech sesjach pod przewodnictwem papieża Pawła VI (papież w latach 1963-1978), sobór miał na celu dostosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /5 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawiedliwość pierwotna

  Stan łaski pierwszych ludzi, zanim popełnili grzech pierworodny. Przez całe stulecia interpretowano to jako okres historyczny lepiej jednak rozumieć tę pierwotną niewinność jako dobroć nas samych jako istot stworzonych i uświęconych przez Boga (Rdz 1, 26-31).

  Do najnowszych czasów teologowie opracowali...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt

Do góry