Stosunki międzynarodowe /517 prac/

 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na stosunki – systematyka i rozwój

  Systematyki czynników. Przebieg, zakres i intensywność stosunków międzyn. są uwarunkowane różnymi czynnikami.

   Podział wg: kryterium czasowego – czynniki stosunków międzyn. dzielimy na: historyczne, aktualne i potencjalne. Odzwierciedlają one reakcje między teraźniejszością a przeszłością i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność międzynarodowa, faza kształtowania się i struktura

  Społeczność to zrzeszenie skupiające uczestników stosunków md. Długi proces rozwoju i złożony. Samo pojęcie stosowane przez filozofów starożytnych, zwłaszcza stoików a później teologów chrześcijańskich. Ale klasyczny typ stosunków md. powstał dopiero w XV/XVI w.

  Trzy fazy rozwojowe społeczności...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /3 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja uczestników stosunków międzynarodowych

  Państwa należą do najważniejszych uczestników stosunków międzynarodowych. Podstawa ich funkcjonowania sa systemy polityczne, w obrębie których funkcjonują oraz normy prawa międzynarodowego. Mają zasadniczy wpływ na dynamikę i rozwój stosunków międzynarodowych. Kreują, determinują i regulują...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka nad stosunkami w Polsce

  Polska – tradycja, potrzeby, racja stanu, specjaliści od kwestii powstańców w prawie międzynarodowym i od kwestii społeczeństw tworzących państwa;

  pod zaborami ośrodki we Lwowie i w Krakowie – politologia i w jej ramach badania nad stosunkami międzynarodowymi; od 1915 r. badania także w Warszawie;

  po...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka o stosunkach w krajach Zachodu

  Francja:

  historia, prawo (Sorbona – kształcenie wyższych urzędników adm. pod opieką rządu), politologia;

  od 1962 r. nauka o s.m. we Francji staje się dyscypliną bardziej niezależną, następuje instytucjonalizacja dyscypliny – powstają instytuty specjalizujące się w s.m.;

  Ośrodek Polityki Zagr. –...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnicy stosunków międzynarodowych – państwowi i niepaństwowi

  Uczestnicy stosunków międzynarodowych to wszyscy nosiciele jakiejś aktywności, która wpływa na stosunki międzynarodowe w sensie pozytywnym lub negatywnym. Działalność ta powinna być wolnym, ciągłym, świadomym i zamierzonym działaniem, wywierającym skutki wykraczające poza granice jednego kraju...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość prawno – międzynarodowa stosunków m.

  Oznacza iż każdy podmiot prawa md. jest uczestnikiem stosunków międzynarodowych i równocześnie, że niektórzy uczestnicy tych stosunków nie chcą i nie muszą być podmiotem tego prawa. Ta podmiotowość odnosi się zazwyczaj do państw i składa się ze zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość polityczno – międzynarodowa stosunków m.

  Oznacza zdolność do świadomego działania miedzyn., którego celem jest zaspokojenie własnych potrzeb podmiotu, zdolność podmiotu do prowadzenia stałych działań kształtujących stosunki międzyn. Racjonalnie i niezaleznie. Uczestnikami s.m. dzięki stale prowadzonym działaniom transgranicznym, jest...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badawcze internacjologii

  Metoda systemowa polega na konstruowaniu specyficznego modelu pojęciowego badanych zjawisk międzynarodowych, to znaczy modelu systemowego. System międzynarodowy jest zespołem zintegrowanych elementów. Między nimi oraz między systemem i środowiskiem występuje sprzężenie zwrotne. taki system składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje nauki o stosunkach

  Funkcje nauki o stos. międzynar.:- Funkcja deskryptywna jest wstępem i niezbędnym etapem działalności naukowej, nie ma jednak charakteru teoretycznego. opisowa –jak jest ? dokonuje opisu rzeczywistości międzynarodowej- Funkcja eksplanacyjna dlaczego tak jest ? ma wyjaśnić, dlaczego zaistniały opisane...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt

Do góry