Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Karta kontrolna

  Charakterystyka

  Karta kontrolna jest podstawowym i najstarszym narzędziem statystycznego sterowania procesami. Twórcą kart kontrolnych jest W. A. Shewhart, który zastosował je pierwszy raz w 1924r. Karty kontrolne to graficzna metoda monitorowania, w której główną rolę odgrywa odpowiednio zorganizowany...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /3 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek produkcyjny

  Charakterystyka

  Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy; w Polsce jako granicę wieku zdolności do pracy przyjęto: dla mężczyzn 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.

  Grupy ludności z uwagi na wiek zdolności do pracy

  Pojęcie "wieku produkcyjnego" jest jednym z ważniejszych w badaniu struktur...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurtoza

  Charakterystyka

  <br

  Kurtoza jest to względna miara koncentracji i spłaszczenia rozkładu (termin stosowany w statystyce i rachunku prawdopodobieństwa). Określa rozmieszczenie i koncentrację wartości (zbiorowości) w pobliżu średniej. Występuje on w postaci stosującej moment centralny czwartego rzędu:...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.06.2011 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statystyka opisowa

  Statystyka opisowa

  Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się gromadzeniem, opracowaniem, prezentacją oraz analizą danych wraz z sumarycznym ich opisaniem za pomocą specjalnych narzędzi statystycznych. Opracowuje dane o zbiorowości lub próbie bez posługiwania się rachunkiem prawdopodobieństwa...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienna

  Charakterystyka

  '

  Zmienna jest to obiekt, który przyjmuje określone wartości. Wartości zmiennej należą do pewnego zbioru, który nazywamy dziedziną zmiennej (zakresem lub polem zmienności).

  W naukach ekonomicznych zmienna często to : praca, koszt, konsumpcja, import, eksport,konsumpcja itd.

  Z faktu iż...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.06.2011 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominanta

  Charakterystyka

  <br

  Dominanta zwana też modalną, modą lub wartością najczęstszą jest to taka wartość zmiennej, która w danym rozkładzie empirycznym występuje najczęściej. Należy do miar położenia.

  Dominantę oznacza się za pomocą symboli <math M_{0} </mathlub <mathD_{0} </math. Dominanta to...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.06.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja regresji przychodów

  Charakterystyka

  Funkcja regresji przychodów. Analiza zależności przychodów ze sprzedaży od ilości sprzedanych produktów za pomocą funkcji regresji ma na celu określenie ilościowych prawidłowości między tymi zjawiskami. Chodzi o określenie postaci tej zależności oraz ustaleniu jej siły. W analizie...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala nominalna

  Charakterystyka

  Skala nominalna to jedna z czterech skal pomiarowych (obok porządkowej, przedziałowej i ilorazowej) używanych w statystyce do przyporządkowania mierzonym cechom badanych jednostek pewnych symboli według określonych zasad Bielecka 2005, s. 20. <br

  Skala nominalna jest skalą najprostszą...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korelacja

  Charakterystyka

  Przyjmijmy, że zmienna niezależna (objaśniająca) X oraz zmienna zależna (objaśniana) Y są zmiennymi losowymi.

  Korelacja między dwiema losowymi zmiennymi X i Y jest miarą siły (stopnia) liniowego związku między tymi zmiennymi.

  <br/<br/

  W analizie korelacji jednakowo traktuje się obie...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /4 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test zgodności chi-kwadrat

  Charakterystyka

  Test zgodności chi-kwadrat jest to najczęściej stosowany test nieparametryczny. Służy on do weryfikowania hipotezy, że obserwowana cecha X w zbiorowości generalnej ma określony typ rozkładu, np. dwumianowy, Poissona, normalny itd.

  Przykłady formułowania hipotezy:

  H0 : cecha X ma...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /2 499

  praca w formacie txt

Do góry