Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Kiedy stosujemy analizę wariancji, regresji, korelacji

  Analiza wariancji – do zbadania czy jest wpływ czynników i jak duży jest ten wpływ

  Analiza regresji

  a) Prostej – do badania zależności przyczynowo – skutkowej między dwoma zmiennymi ilościowymi

  zmienna X – przyczynowa (determnistyczna/losowa)

  zmienna Y – skutkowa (losowa o rozkładzie normalnym

  np. x –...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego statystyka matematyczna ma zastosowanie w planowaniu doświadczeń?

  modeluje pewne zjawiska

  pozwala modelować zjawiska deterministyczno – losowe

  pozwala zwiększać wiarygodność wyników

  daje kontrolowaną szansę poprawności wyników

  możemy ja stosować gdy: chcemy badać 2 czynniki

  wśród jednostek doświadczenia występuje zmienność...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doświadczenie czynnikowe

  Wykonanie pewnego zjawiska w warunkach kontrolowanych oraz obserwowanie tego zjawiska pod wpływem poziomów badanego czynnika lub wielu czynników.

  Przykład:

  nawóz azotowy zbóż (czynnik) wpływa na twardość ziarna, zawartość białka.

  Test istotności – test skonstruowany w ten sposób, że pomijamy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak posługujemy się regresją krokową?

  Badanie zależności wpływu zmiennych X1, X2, …Xi na cechę Y:

  Wykorzystujemy 2 opcje -> Backward i Forward

  Y <- X1, X2,X3 - wybieramy zmienną która ma wpływ na Y

  (Y,X1) <- (X2,X3) – z pozostałych wybieramy tą która najlepiej pasuje do Y,X1

  (Y,X1,X2) X3 - jeśli X3 pasuje do Y,X1,X2, to dołączamy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do czego służą procedury porównań wielokrotnych i które z nich są preferowane?

  Porównania wielokrotne – problem wyznaczania grup jednorodnych. Grupy jednorodne i podzbiór

  (mi1, mi2,…mim) zbioru wszystkich średnich obiektowych {m1, m2,…mn}, tak, że m1= m2=…=mn oraz żadne z pozostałych średnich nie jest równe mi1.

  3 rodzaje procedur porównań wielokrotnych:

  Jednoczesne przedziały...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie właściwości powinien mieć dobry estymator dla parametrów rozkładu zmiennej losowej?

  Nieobciążony – wartość oczekiwana wartości średniej powinna dać średnią arytmetyczną

  Zgodny – różnica dąży do 0

  Efektywny – im niższa wariancja, tym estymator powinien być bardziej efektywny.

  Dostateczny

  Zależny

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własności estymatorów

  Estymator – przybliżenie pewnej wartości, wartość średnia z próby. Estymatorem danego parametru populacji nazywamy określoną funkcję elementów próby g (x1, x2, …xn), spełniającą pewne kryteria optymalności. Postać estymatora zależy od tych elementów.

  Dobry estymator zapewnia otrzymanie wyników z prób...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między hipotezami parametrycznymi, a nieparametrycznymi?

  H. parametrycznymi nazywamy hipotezy dotyczące takich parametrów populacji generalnej (jednej lub kilku), jak średnie, wariancja, wskaźnik struktury oraz parametrów populacji wielocechowych.

  H. nieparametryczne, to hipotezy przy których stosuje się testy hipotez dotyczących rozkładów bez precyzowania lub bez...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest test statystyczny i moc testu statystycznego?

  Test statystyczny – pewne narzędzie, postępowanie służące sformułowaniu wniosku o hipotezie. Służy do testowania hipotezy, do rozstrzygania o prawdziwości lub nie.

  Hipoteza statystyczna – model matematyczny hipotezy merytorycznej.

  Jeśli nie odrzucamy, nie stwierdzona zależności między badaną cechą...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest poziom istotności?

  - prawdopodobieństwo odrzucenia prawdy, prawdziwej H, dobrze gdy jest jak najmniejsze. Ryzyko błędu I rodzaju, że przedział ufności nie zawiera szacowanego parametru.

  >

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /503

  praca w formacie txt

Do góry