Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest hipoteza? Omów rodzaje weryfikowanych hipotez

  Przez hipotezę statystyczną rozumie się dowolne przypuszczenie, co do rozkładu populacji generalnej (jego postaci funkcyjnej lub wartości parametrów). Prawdziwość tego przypuszczenia jest oceniana na podstawie wyników próby losowej. Do weryfikacji hipotez służą testy istotności. Postać tych testów a w...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest standaryzowany układ normalny i jak przeprowadza się proces standaryzacji?

  Jest to rozkład normalny, który uległ przekształceniu a po którym ma parametr E(U)=o; DZ(U)=1. Jego dystrybuanta jest stablicowana. Standaryzacja jest to przekształcenie, którego celem może być prowadzenie różnych rozkładów zmiennej o różnym przeciętnym poziomie i stopniu zróżnicowania dla...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podać definicję i opisać właściwości funkcji rozkładu zmiennej losowej oraz dystrybuanty

  Funkcje rozkładu zmiennej losowej: przyporządkowuje wartościom tej zmiennej losowej wartości prawdopodobieństw, z jakimi one występują, suma tych prawd. równa się 1. Własności D=R; f=<0;1> jest ograniczona.

  Zmienna losowa X jest typu skokowego, jeśli może przyjmować skończoną lub nieskończoną...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład empiryczny cechy

  Podstawą do jakichkolwiek analiz statystycznych badanej cechy jest określenie tzw. empirycznego rozkładu cechy. Polega ono na uporządkowanym, uszeregowanym rosnąco wartościom, przyjmowanym przez tę cechę odpowiednio zdefiniowanych częstości ich występowania.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedział ufności

  Wyznaczony na podstawie próby zakres liczbowy pokrywający z góry zadanym prawdopodobieństwem (znanym poziomem istotności) szacowaną nieznaną wartość parametru *dystrybuanta określa P(X

  Formalnie jest to całka z funkcji gęstości par. X na podstawie (-nieskończoności, x).

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własności dobrego estymatora

  - nieobciążony – wart. oczekiwana estymatora = wart. parametru szacowanego, estymator jest też zmienną losową

  - zgodność – z im większej próby wyznaczymy estymator tym będzie bardziej zgodny z rzeczywistym u.

  - efektywność – losowy błąd estymatora najmniejsza wariancja najefektywniejszy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymacja parametru rozkładu prawdopodobieństwa

  Szacowanie na podstawie próby nieznanych wartości parametru rozkładu prawdopodobieństwa, np. X-wzrost X-N (u,b2) estymator u na podstawie próby jest X=u – estymator nieobciążony.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza korelacji

  Badanie istnienia związku między (wł. jego siły) prostoliniowego pomiaru dwiema zmiennymi losowymi o normalnych rozkładach prawdopodobieństwa np. zależność między wzrostem i ciężarem człowieka, zawartością białka i tłuszczu w mleku. Zmienne losowe ciągłe. Analiza korelacji pozwala wykazać bądź...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza regresji

  Służy 1 do sprawdzenia, czy istnieje zależność między dwiema cechami ilościowymi jak i 2 do podania opisu ilościowego zależności, np. badając zależność między dawką nawozu a efektywnością nawożenia łąk. X – dawka N deterministyczna Y – efektywność E (Y/X=x) = B0 + B1x oszacowanie B1 i B0 opis...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wariancji

  Porównanie wartości oczekiwanej wielu populacji, gdzie obserwowane są cechy o rozkładzie normalnym, a dokładnie do weryfikacji hipotezy H0=µ1=µ2=...µk

  µi dla i=1,...,k – oznacza wartość oczekiwaną w tej populacji np. porównanie przeciętnych plonów pszenicy pewnych odmian. Dzięki weryfikacji tej hipotezy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt

Do góry