Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  ROZKŁAD CECHY

  Jeżeli elementy populacji różnią się między sobą własnościami analizowanej cechy, to mówi się o rozkładzie cechy populacji.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHA STATYSTYCZNA

  Elementy populacji generalnej mogą mieć różne właściwości (i najczęściej miewają), które podlegają obserwacji. Te własności nazywa się cechami statystycznymi lub krótko cechami.

  Przykład: w badaniu populacji ludzi np. wiek, wzrost, waga, płeć, kolor oczu, włosów, itd.

  Te właściwości, które...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA GENERALNA

  Badanie statystyczne dotyczy zawsze pewnej liczby zbiorów, której elementami są obiekty materialne lub zjawiska. W statystyce matematycznej badaną zbiorowość statystyczną nazywa się populacją generalną lub zbiorowością generalną.

  Populacja generalna skończona – jeżeli zbiór jej elementów jest...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

  W wielu rzeczywistych sytuacjach zebranie wszystkich potencjalnych danych nie jest możliwe, a interpretacji dokonuje się na podstawie odpowiednio zebranych danych częściowych o badanym zjawisku. Taka analiza, wykorzystująca metody rachunku prawdopodobieństwa nosi nazwę statystyki matematycznej.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podać przykłady podstawowych typów rozkładów empirycznych

  Rozkład empiryczny to uzyskany na podstawie badania statystycznego opis wartości przyjmowanych przez cechę statystyczną przy pomocy częstości ich występowania.

  Rozkład empiryczny może być prezentowany jako:

  szereg rozdzielczy

  histogram

  wielobok liczebności

  krzywa liczebności...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki procent populacji zawiera się między kwartylami?

  Ponieważ dolny kwartyl odcina 25% danych z dołu, a górny 25% z góry, to pomiędzy nimi pozostaje 50% danych.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co mierzy klasyczny współczynnik zmienności?

  Współczynnik zmienności to klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności jest miarą względną, czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co mierzy wariancja?

  Wariancja to klasyczna miara zmienności. Intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń poszczególnych wartości cechy od średniej arytmetycznej zbiorowości. Charakteryzuje zróżnicowanie cechy.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co mierzy odchylenie standardowe?

  Odchylenie standardowe (angl. standard deviation) Odchylenie standardowe (SD) jest miarą zmienności wewnątrz grupy. Charakteryzuje przeciętny poziom odchyleń faktycznych wartości cechy od średniej arytmetycznej.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co mierzy rozstęp?

  Określa największą rozbieżność, jaką zaobserwowano wśród wartości badanej cechy. Miara ta określa zróżnicowanie jednostek na podstawie oceny wartości skrajnych cechy statystycznej. Wartościom tym mogą odpowiadać niewielkie lub wręcz znikome liczebności. Dlatego też nie jest to precyzyjna miara...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt

Do góry