Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Jak można scharakteryzować grupy wtórne

  Grupy wtórne charakteryzuje więź bazująca na interesach i wynikająca przede wszystkim ze styczności rzeczowych. Więzy formalne.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin kultura duchowa

  Kultura duchowa obejmuje wytwory symbolizujące dążenia ludzkie do ideałów piękna, dobra, sprawiedliwości, prawdy, wolności, równości itp. Oraz zespół idei wyobrażeń, dzieł sztuki, symboli, obyczajów i różnych przedmiotów, w których te idee zostały...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka była podstawowa zasada społeczna sformułowana przez stoików

  Znamienną cechą stoickiej myśli społecznej było niemal całkowite odejście od dawniej preferowanej problematyki społeczno - politycznej, której miejsce zajęła problematyka etyczna. Stoicy głosili, że zgodnie z naturą ludzie są równi, a różnią się jedynie obyczajami i kondycją.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można scharakteryzować grupy pierwotne

  Grupy pierwotne charakteryzują się więzią opartą wyłącznie na stycznościach osobistych i postawach emocjonalnych. Grupami takimi są: rodzina, naród grupa rówieśnicza itp.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin kultura materialna

  Kultura materialna pokrywa się niemal z cywilizację, która jest zbiorem najrozmaitszych przedmiotów użytkowych. W jej skład wchodzą narzędzia, środki komunikacji, ubrania, mieszkania i inne budowle, czyli wszelkie wytwory zaspakajające materialne potrzeby człowieka i społeczeństwa.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie klasy społeczne występowały w mieście

  W strukturze społecznej miasta (polis) występowały trzy główne człony:

  1. Obywatele, którzy dzięki urodzeniu w odpowiedniej rodzinie nabywali taki status i związane z nim prawa polityczne,

  2. Niewolnicy, traktowani raczej jako rzeczy, a nie ludzie

  3. Metojkowie, którzy odgrywali ważną rolę w życiu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między kulturą a cywilizacją

  Kultura w węższym sensie pozbawiona walorów utylitarnych składa się z wartości dostarczających człowiekowi przeżyć (nauka, sztuka, religia), w przeciwieństwie do wartości o praktycznym charakterze, tworzących cywilizację. wartości kultury w tym węższym zakresie swą trwałością przewyższają...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest „polis”

  Nazwa specyficznej formy państwowości, występującej np. w starożytnym Sumarze i Grecji, obejmującej państwo-miasto i najbliższą okolicę zamieszkałą przez ludność rolniczą.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę przedstawić arystotelesowski podział społeczeństwa na klasy

  Wyróżniał dwa podstawowe grupy typy grup społecznych-wspólnot: rodzinę (dom) i państwo. Państwo ujął jako ostateczne zespolenie rodzin-wspólnot, istniejące jako naturalny, ostateczny cel organizowania się i rozwoju rodzin.

  Wyodrębnił trzy główne ustroje polityczne: królestwo, arystokrację i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę podać socjologiczną definicję kultury

  W ujęciu socjologicznym kultura oznacza ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych , wartości i uznanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanym innym zbiorowościom i następnym pokoleniom.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt

Do góry