Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA KULTURY NA ŻYCIE SPOŁECZNE

  Oddziaływanie kultury na życie społeczne dokonuje się poprzez cztery główne mechanizmy,

  1. Kultura w każdym społeczeństwie reguluje sposób zaspokojenia popędów i skłonności, „socjalizuje" człowieka, czyniąc zeń istotę społecz­ną. To w wyniku procesu socjalizacji człowiek poznaje nawyki i wzory...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się i funkcjonowanie systemów politycznych

  Wiek XX to okres rewolucji, przewrotów i załamywania się ustrojów politycznych. Od połowy lat 70tych najważniejszymi i z naukowego punktu widzenia najciekawszymi procesami przemian politycznych są te, w wyniku których, urzeczywistnia się na niespotykaną poprzednio skalę zastępowanie systemów dyktatorskich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /6 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest demokracja?

  Czym jest demokracja? Jakie musi spełniać kryteria ustrój polityczny, żeby nazwać go demokratycznym? Kwestią istotną z punktu widzenia społeczeństwa, jest pytanie o to: gdzie i w jaki sposób znajduje się jakiś ideał demokracji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kraje demokratyczne, kraje które są kolebką...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /7 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia państw

  Socjologia polityki zajmuję państwem ze szczególnego punktu widzenia: od strony społecznych uwarunkowań i społecznych efektów funkcjonowania aparatu władzy państwowej. Socjologiczna problematyka państwa obejmuje:

  1.Genezę i funkcję państwa

  W miarę kształtowania się świeckich koncepcji politycznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /7 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy partyjne i partie polityczne

  Systemy partyjne to sposób zorganizowania w systemie politycznym partii politycznych, znaczenia tych partii politycznych, sposobów zdobywania władzy tych partii. System partyjny to całokształt stosunków istniejących między partiami politycznymi, jak również między partiami politycznymi a organami władzy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /8 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legitymizacja władzy

  Władza, żeby mogła istnieć musi dochodzić do legitymizacji władzy. Legitymizacja władzy to uznanie władzy za prawomocną. Uznanie, iż ci, którzy pełnią tę władzę, uzyskali ją w sposób prawowity. Władza jest prawowita wtedy, kiedy została otrzymana w sposób prawomocny, jeżeli ktoś ją nabył...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura polityczna

  Kultura polityczna jest sposobem uprawiania polityki. Często potocznie pojęcie kultury politycznej odnosi się do polityków. Kultura polityczna to pewien dynamiczny konglomerat składający się z tradycji politycznej, ustroju politycznego, systemu politycznego, z świadomości, wiedzy obywateli o polityce...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologiczne ujęcie władzy

  Podstawowym zagadnieniem socjologii polityki jest władza państwowa, którą możemy określić sześcioma typami definiowania:

  1. Typ definiowania behawioralnego, w którym uważa się, że władza jest pewnym typem zachowania, który za pomocą bodźca i reakcji można wpływać na zachowanie innych ludzi.

  2. Typ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Max Weber

  Max Weber jako socjolog polityki. Wkład M. Webera jako socjologa polityki jest niemierzalny. Szczególne znaczenie dla socjologii polityki mają dwa dzieła M.Webera „Polityka jako zawód i powołanie”, „Gospodarka i społeczeństwo”. Max Weber zastanawia się nad tym, co takiego istnieje, co takiego musi zostać...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /8 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria elit

  Teoria elit drugi, obok darwinizmu społecznego bardzo ważny nurt w socjologii polityki. Uważa się, że teoria elit już w jakiś sposób zakorzeniła się we wczesnych pracach starożytnych filozofów tj. Platon, Arystoteles, oni mówili o tym, że jednostka jest ważniejsza od mas. Jednym z pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /13 423

  praca w formacie txt

Do góry