Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej

  Każdy, kto fotografuje czy ogląda fotografie, czyni to z użyciem pewnych przyjętych mniej lub bardziej świado­mie założeń, na przykład na temat tego, co jest warte sfo­tografowania i jak to ująć albo co jest warte zobaczenia -interesujące, uderzające, piękne - na obrazie fotograficz­nym. Można...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /6 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W stronę fotografii socjologicznej

  Już w XI X wieku z rejestracji fotograficznej korzysta antropologia fizyczna i antro­pometria. Dla potwierdzenia jej tez powstają systematyczne zdjęcia ras, typów et­nicznych, typów fizycznych. Z kolei narzędziem fotograficznym zaczynają posługiwać się antropologia społeczna, etnologia i etnografia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /13 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotografia zorientowana społecznie

  Socjologia i fotografia narodziły się niemal równocześnie. W 183 9 roku Augustę Comte pisze ostatnie fragmenty Kursu filozofii pozytywnej, gdzie po raz pierwszy wprowadza termin „socjologia" dla oznaczenia nowej dyscypliny nauki. W tym sa­mym roku zostają wynalezione dwa procesy fotograficzne: we Francji Louis...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /13 583

  praca w formacie txt
 • Ocena 3.0

  Socjologia w fotografii i fotografia w socjologii

  Dzisiejsza socjologia wizualna powstała jako rezultat zbli­żenia fotografii i refleksji społecznej. Dokonywało się to w okresie półtora wieku, zarówno od strony fotografii, któ­ra z czasem uzyskiwała coraz wyraźniejszą treść społeczną i implikacje społeczne, a najbardziej w tym jej nurcie, który...

  Ocena /3.0 Przedmiot / Socjologia

  Autor /cezary Dodano /12.04.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dylematy globalnego systemu praw człowieka

  Badacze starając się znaleźć przyczyny różnic tych decyzji, wskazują na różne powody, z których dwa wydają się szczególnie ważne. Pierwszy, to, że prawa ogólne, fundamentalne są formułowane w sposób nie dość dokładny, precyzyjny, co powoduje różne interpretacje zwłaszcza z uwagi na określanie ich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce i rola praw człowieka w społeczeństwie globalnym

  Prawa człowieka są oparle na wartościach i na środkach ich zabezpieczenia. Możemy spotkać dwa generalne trend)' w podejściu do tego problemu. Pierwszy, bardziej tradycyjny, wypowiada się w obronie „istoty praw człowieka'', możliwości poznania uniwersaliów związanych z permanentnymi cechami ludzkimi i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany prawa pracy w świecie zglobalizowanym

  W sferze ekonomicznej wzrasta bowiem wyraźnie globalny podział między tymi, którzy są lepiej a tymi, którzy są gorzej sytuowani, przy czym dotyczy to również krajów najbardziej zindustrializowanych, w których wzrastają inwestycje, produkcja i dochód narodowy. Place siły roboczej, zwłaszcza robotników, a w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie globalizacji

  Takie ogólne i często spotykane określenie globalizacji wiąże ją z kluczowymi zmianami, jakie nastąpiły w kilku ostatnich dekadach ubiegłego stulecia (zwłaszcza w zakresie rozwoju środków transportu, komunikacji i informacji), i wieloaspektowym procesem narastających w skali światowej powiązań...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy fazy stosunków między społeczeństwem obywatelskim i państwem w Europie w latach 1945-1990

  W latach 1945-1990 stosunki między społeczeństwem obywatelskim i państwem przeszły w Europie Zachodniej przez trzy odmienne fazy.

   Pierwszą, od 1945 roku do drugiej połowy lat sześćdziesiątych, cechowała względna równowaga państwa dobrobytu. Byt to okres ekonomicznego rozwoju i widocznej integracji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy integracji społecznej w Europie jako przesłanki odradzania się społeczeństwa obywatelskiego (po 1945 roku).

  Wysoki stopień społecznej integracji we wszystkich tych krajach był rezultatem oddziaływania powiązanych czynników. 

  Po pierwsze rozwoju gospodarczego, któremu towarzyszyła przemyślana polityka socjalna, dążąca do podwyższenia materialnego standardu życia i szans życiowych robotników. Wzrost produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /gorol Dodano /12.04.2011 Znaków /1 225

  praca w formacie txt

Do góry