Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  ROLE SPOŁECZNE W ZAKŁADZIE PRACY I CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE ICH REALIZACJĘ

  Jedną z najważniejszych cech społecznej organizacji przedsiębiorstwa i grup społecznych jest podział pracy czyli zróżnicowanie ról społecznych.

  Rola w ramach organizacji formalnych wyróżnia się według różnorodnych kryteriów np.:

  1. Ze względu na udział w procesach zarządzania (role kierownicze i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁAD PRACY JAKO SYSTEM SPOŁECZNY

  Jest to system złożony z ról społecznych w zakładzie pracy ( role pracownicze, kierownicze).

  Czy zakład pracy pełni tylko funkcję o charakterze produkcyjnym:

  1) funkcje o charakterze integracyjnym instytucje w zakładzie pracy swoim działaniem powodują że pracownicy zauważają że realizując cele...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA STRUKTURALNO - FUNKCJONALNA ZAKŁADU PRACY

  Istotą analizy jest rozpatrywanie z jednej strony elementów systemu społ. Element organizacji społ. a z drugiej funkcji realizowanych przez ten system. Elementy składowe:  

  1. Analiza interorganizacyjna - istotą jest ustalenie zbieżności i rozdźwięków występujących między organizacją formalną, a...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁAD PRACY JAKO GRUPA SPOŁ. I JEJ SPOŁ. ORGANIZACJA

  1. Zakład pracy ujmuje się jako grupę społeczną. Podstawowe cechy to: stosunek prawny jest uregulowany instytucjonalnie.

  2. Grupa ta jest oddzielona od innych zbiorowości, świadczy o tym minimum wpisanie na listę załogi, zakład ma swoją nazwę, w grupie tej wytwarza się świadomość „my”.

  3. Można...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAWA ZBIOROWOŚCI. MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA GRUPY NA JEDNOSTKI

  Każda zbiorowość narzuca wzory zachowania się w różnych okolicznościach, reguły moralne i poczucie tego co przyzwoite a co niestosowne. Elementem dokonującym modyfikacji i kształtowania osobowości jest proces socjalizacji .Jest to proces wzajemnych oddziaływań jednostki i jej środowiska społ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA SPOŁECZNA I JEJ ELEMENTY SKŁADOWE

  Co najmniej 3 osoby powiązane systemem stosunków uregulowanych instytucjonalnie posiadających niektóre wspólne wartości, cele, i odmienne od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności.

  Grupa społeczna powstaje wtedy, gdy pewna zbiorowość ma do zrealizowania wspólny cel , którego osiągnięcie wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIA KLASYFIKACJI ZBIOROWOŚCI. PRZYKŁADY ZBIOROWOSCI

  Grupa społ. jest typowym przykładem zbiorowości. Za podstawę klasyfikacji socjologowie uważają różne kryteria:  

  1) rodzaj struktury grupy- podział grup na: - duże( tworzą złożoną zwaną makrostrukturą i składają się z podgrup) – małe(tworzą strukturę prostą zwaną mikrostrukturą i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANKCJE - ICH ROLA I RODZAJE

  Sankcje to reakcje grupy na zachowania się członków w sytuacjach społecznie ważnych. Mogą być to sankcje negatywne czyli kary i pozytywne czyli nagrody. Są one wytworem zbiorowości niezbędnym do kierowania zachowaniem swoich członków , do wywołania zachowań pożądanych ,do zapewnienia wewnętrznej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA SPOŁ. I JEJ RODZAJE. BIUROKRACJA JAKO TYP ORGANIZACJI

  Jest to system środków powodujących, że w gr. jest ład i porządek.  

  Org. formalna – jest ustalona określonymi przepisami zawartymi w statucie, regulaminie rozporządzeniach jeśli chodzi o zakład.

  Elementy organizacji formalnej o charakterze porządkującym:

  1) podział ról i kompetencji, podział...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA I FUNKCJE INSTYTUCJI SPOŁ. W ZBIOROWOŚCIACH

  Instytucje społ. są konsekwencją dłużej trwających stos. społ. i stanowią kolejny etap rozwoju więzi. Instytucje umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, regulują jego działanie, zapewniają ciągłość życia zbiorowego i integrują ludzi podtrzymując między nimi więź społ.  

  Instytucje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt

Do góry