Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Proszę wyjaśnić co oznacza sformułowanie „człowiek jest istotą społeczną”

  Antropologia fizyczna, nauki medyczne, fizjologia, biochemia itd. łącząc swoje wysiłki odkrywają fizjologiczne, chemiczne podstawy reakcji ludzkich na sytuacje społeczne ludzkich działań, dążeń, postaw - życia kulturalnego i społecznego. Człowiek posiada jakieś specyficzne cechy wyróżniającego od...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wyjaśnić znaczenie terminu makrostruktura i podać przykład

  Grupy i inne zbiorowości składające się z wielu mikrostruktur (ułożone jednostki ich role i stosunki w funkcjonalną całość) nazywamy makrostrukturą porządkującą wielkie i największe elementy społeczeństwa globalnego takie jak klasy, warstwy, kategorie zawodowe itp.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę podać definicję kultury

  Pojęci kultura pochodzi od słowa łacińskiego ‘cultura agri’ co oznaczało uprawę i uszlachetnianie roli . W sensie naukowym oznacz ona określone klasy przedmiotów , zjawisk i procesów. W sensie filozoficznym przez kulturę rozumie się to wszystko, co nie wyrasta samo przez się z przyrody, lecz powstaje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki stanowiły zagrożenie dla ładu Państwa wg. Platona

  Zróżnicowanie majątkowe społeczeństwa, stanowiące główne źródło "choroby" państwa; Innym czynnikiem zagrażającym tej instytucji była postępująca indywidualizacja życia społecznego. Dlatego Platon zalecał wnikliwą kontrolę zachowania jednostek bez zezwalania na ekstrawagancję naruszającą ład...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę opisać strukturę grupy

  Pierwszym wymiarem struktury grupy jest rola społeczna. Traktując rolę społeczną jako element struktury grupy społecznej wskazujemy na to, że grupa jest układem różnorodnych ról, które w niej pełnią poszczególni członkowie. Układ ten może być nasycony współpracą lub współzawodnictwem. Stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /2 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki ekonomiczne determinują życie społeczne

  Na zespół czynników ekonomicznych składają się między innymi sposoby użytkowania zasobów środowiska geograficznego, narzędzi i maszyn niezbędnych do wykonania pracy produkcyjnej , środki zaspakajania potrzeb oraz umiejętności i sprawność ludzi uczestniczących w procesach produkcyjnych, a także...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co według Platona gwarantowało ład państwa

  Ład społeczny umacniały podział i specjalizacja pracy, wymuszające współżycie ludzi oparte na wymianie usług. Kluczową tezą Platońskiej teorii było traktowanie społeczeństwa jako systemu zespolonego z państwem.

  Autora państwa najbardziej interesowały zjawiska społeczne integrujące i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie typy członkostwa w grupach społecznych wyróżniamy i jak je charakteryzujemy

  Członkostwo wskazuje na przynależność jednostki do określonej grupy. Najczęściej mamy do czynienia z dwoma rodzajami tej przynależności:

  1)realną, czyli oznaczającą faktyczny i pełny udział członka w życiu grupy, z którą jest on związany subiektywnie i obiektywnie.

  2) ideologiczną gdy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są główne czynniki demograficzne kształtujące życie społeczne

  Do czynników demograficznych zaliczamy : gęstość zaludnienia , płeć, wiek , płodność , przyrost naturalny , przeciętne trwanie życia ludzkiego i zdrowotność populacji.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę przedstawić ideę państwa idealnego Platona

  Platon jest twórcą pierwszego systemu idealizmu obiektowego zwanego platonizmem. Według Platona świat rzeczywisty to niedoskonale odbicie istniejącego realnie (realizm pojęciowy) świata doskonałych ideii, prototypów rzeczy, poznanie jest przypominaniem sobie przez duszę (anameza) wrodzonej wiedzy o ideach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /330

  praca w formacie txt

Do góry