Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  POJĘCIE I TYPY RUCHÓW SPOŁECZNYCH

  W związku z tym, że ruchy społeczne zorientowane są na różne cele, interesy, wartości, że ich aktywność charakteryzują rozmaite formy organiza­cyjne, że podejmują je i popierają różne grupy społeczne. Do najczęściej stosowanych w literaturze kryteriów podziału ruchów spo­łecznych należą: cele...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA ZMIAN SPOŁECZNYCH

  U podstaw istotnych zmian społecznych leżą rozmaite procesy pole­gające na tworzeniu nowych struktur i systemów, pewne zdarzenia wraz ze społecznymi reakcjami na nie, zachowania utrwalające lub niszczące istniejące stosunki, instytucje, organizacje, normy, wartości, postawy. Większość socjologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSTWA, KLASA, STAN i KASTA

  Warstwa społeczna, termin różnie definiowany we współczesnej socjologii, używany głównie przy opisie struktury społecznej i zróżnicowania społecznego. Najczęściej za warstwę społeczną uważa się grupę osób odróżniającą się od innych grup stanem posiadania, wspólnotą warunków środowiskowych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika konfliktów

  Każdy konflikt społeczny przebiega z reguły w kilku etapach. Ujmując konflikt jako dynamiczne zjawisko społeczne należy analizować czynniki, które powodują wybuch konfliktu i wpływają na jego przebieg, a także te, które prowadzą do jego wygaśnięcia. Nie wszystkie konflikty przechodzą kolejne etapy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /8 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

  Konflikt daje impuls do walki, która toczy się tak długo za jedna ze stron nie osiągnie owego dobra a rezultatem tej walki są szkoły i zniszczenia.Ludzie starają się unikać tego typu konfliktu i ich konsekwencji, poszukują innych sposobów rozwiązywania konfliktów: na drodze kompromisu, ustępstw jednej ze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWAŻNIEJSZE TEORIE KONFLIKTU

  W socjologii konfliktu występuje kilka stanowisk w kwestii przyczyn konflik­tu. Są to stanowiska wyjaśniające przyczyny konfliktów w zasadniczo od­mienny sposób. Na szczególną uwagę zasługują następujące wyjaśnienia źródeł konfliktów:

  1) uwarunkowania pozaspołeczne, głównie biologiczne,

  2)...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

  W socjologii konfliktu wymienia się trzy przyczyny tego zjawiska:

  1. Procedury związane z rozszerzeniem konfliktów są tak skonstruowane, że rzadko prowadzą do rozstrzygnięcia wszystkich problemów spornych. Rozwiązuje się przede wszystkim sprawy zasadnicze. W nowych warunkach te drugorzędne przyczyny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologie konfilktów

  W literaturze socjologicznej spotkać można rozmaite klasyfikacje konflik­tów społecznych. Podziałem często stosowanym jest podział podmiotowy. P. Sorokin podzielił na przykład wszystkie konflikty społeczne na dwie grupy: interpersonalne i grupowe. Wśród tych ostatnich wymienia m. in. konflikty między...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt społeczny

  Konflikt społeczny jest ważnym elementem życia społecznego, znanym od zarania społeczeństwa. Pogląd taki reprezentowało wielu wybitnych teore­tyków, od H. Spencera począwszy, przez K. Marksa, G. Simmla po L. Cose-ra i R. Dahrendorfa - współczesnych teoretyków konfliktu. Jednak równie wpływowy jest inny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko deprywacji

  Podejście psychologiczne przydatne jest do analizy zjawiska „społecznej deprywacji", które często jest przyczyną konfliktu interesów. Jest to pojęcie, które współcześni socjologowie i psychologowie wykorzystują wyjaśniając przyczyny i przebieg konfliktów w różnych typach społeczeństw. Społeczną...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 318

  praca w formacie txt

Do góry