Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  BŁONY JAJOWE

  BŁONY JAJOWE — dwie w ew nętrzne osłonytreści jaja, położone pod sk o ru p ą i przylegającebezpośrednio z jednej stro n y d o skorupy — b ł o na p o d s k o r u p o w a i do b iałka — b ł o n a0 b i a ł k o w a. G ru b o ść błon w ah a się od0,015 do 0,06 m m. Z abezpieczają one treść jajaprzed...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁOTNIARKA

  BŁOTNIARKA — urządzenie filtracyjne d o o d dzielaniasoku b u raczan e g o o d b ło ta defekacyjnegopo satu racji; sok w raz ze szlam em w apnajest tłoczony d o b ło tn iark i p od ciśnieniem . Wbłotniarkach oddziela się so k rzad k i o d w apnasaturacyjncgo; ro zró żn iam y b ło tn iark i I i II...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biogaz

  B IO G A Z , a g r o g a z - - gaz powstający podczascieplnej fermentacji świeżego obornika lub innejsubstancji organicznej bez dostępu tlenu: zawierado 60% metanu, jest łatwopalny; nadaje s\ę doogrzewania, oświetlania i do napędu silników podobniejak gaz z gazowni. Wartość opałowa biogazu,czyli jego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELMO

  BIELMO — 1) w botanice tkanka zapasowawystępująca w nasionach roślin jednoliściennych(bielmowych), składająca się z komórek zawierającychsubstancje pokarmowa (skrobię, białko,tłuszcze i inne); niezbędne kiełkującej redlinie doczasu rozpoczęcia przez nią samodzielnego wytwarzaniasubstancji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIMETALE

  BIMETALE — dwie zespawane płytki metalowe,o różnych współczynnikach rozszerzalności;wskutek wzrostu tem peratury płytka z metaluo większym współczynniku rozszerzalności wydłużasię więcej, pow odując skrzywienie płytkibimetalowej; płytki bimetalowe wykorzystuje sięw term ostatach, np. do włączania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza

  Biocenoza — zespół organizmów zwierzęcychi roślinnych żyjących n a określonym obszarzeznajdującym się mniej więcej w jednakowychw arunkach środow iskow ych, tzn. klim atycznychglebowych i innych; organizm y te są od siebieuzależnione i żyją w stanie rów now agi dynam icznej,zanim nie ulegną zm ianie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁA PLAMISTOŚĆ LIŚCI MALIN

  BIAŁA PLAMISTOŚĆ LIŚCI MALIN — chorobagrzybowa m alin i jeżyn. O b j a w y : odpóźnej wiosny, m asow o — dopiero po zbiorzeowoców, występują na liściach wyraźnie zarysowane,okrągławe, p oczątkow o jasnobrunatneplamki, średnicy d o 3 mm, u malin — wyraźniepóźniej bielejące, u jeżyn — zachowujące...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAWEŁNA

  BAWEŁNA (Cossypium) — roślina włóknista(krzew, drzewko lub roślina jednoroczna) z rodzinyślazowatych (Mahaceae)', cenny surowiecwłókienniczy; pokrywa 70—75% światowego zapotrzebowania.W łókno techniczne bawełny stanowipuch okrywający nasiona, które zawierają17—27% tłuszczu; z nasion uzyskuje się olej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielinek kapustnik

  Bielinek kapustnik (Pieris brasslcac) —motyl z rodziny biclinkowatych (Plerldac) ; gąsienicedługości do 40 mm, żółtozielone, czarnonakrapiane, pokryte włoskami, z ciemniejszą głową,trzema parami nóg tułowiowych i pięciomaparami przynóży odwłokowych, wyżerają w liściachkapusty i innych roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁA PLAM ISTOŚĆ LIŚCI PORZECZEK

  BIAŁA PLAM ISTOŚĆ LIŚCI PORZECZEK —choroba grzybowa bardzo rozpowszechnionana porzeczce czerwonej, rzadsza na porzeczceczarnej i agreście. O b j a w y : na liściach odkońca czerwca, masowo w lipcu i sierpniu,występują wieloboczne wyraźne plamki, średnicy2—5 m m , na początku brunatnoczerwone,później...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 237

  praca w formacie txt

Do góry