Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  BRUZDA

  BRUZDA — row ek pozostający p o odw róceniuskiby. Po dnie bru zd y przy następ n y m naw rociepługa idzie koń lub toczą się k oła tra k to ra .Bruzdy pow stają też pom iędzy zao ran y m i zagonami;nie pow inny o n e być an i z a głębokie, aniza szerokie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODZISZEK

  BODZISZEK (Geranium sp.) — roślina z rodzinybodziszkowatych (Geraniaccae). Jako chwasty naużytkach zielonych najczęściej występują dwu gatunki:b o d z i s z e k ł ą k o w y (Geranium pratense),o kwiatach niebieskich lub liliowych, czasembiałych, i b o d z i s z e k b ł o t n y (Geranii/m palus/re), o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biometria

  Biometria nauka zajm ująca się opisemorganizmów żywych na podstaw ie Ich pom iarów(-•z o o m e tria ); 2) m etoda b ad ań zjawisk życiowychprzy zastosow aniu analizy statystycznej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOMBAŻ

  BOMBAŻ — zjaw isko polegające na wytwarzaniusię w puszce gazów pow odujących wzrostciśnienia, wskutek czego norm alnie wklęsłewieczka i dna puszki stają się w ypukłe; ciśnieniegazów często doprow adza do rozerw ania puszki.Gazy wytwarzają się alb o w skutek rozwojudrobnoustrojów, i wów czas mówi się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZON

  BIZON (Biion) — siak należący do jbrów (BhonfIna) , Jeden zd/ikich krewniaków nuszegobydła; podobny nieco do żubra, lecz mawiększą ł cięższą głowę, krótszą szyję orazkrótsze i grubsze kończyny; charakterystycznajest linia grzbietu, która od lędźwi wznosi sięłagodnie do najwyższego punktu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonitacja gleb

  Bonitacja gleb — system atyczne ok reślaniejakości i w artości rolniczej gleb; ocenę tęprzeprowadza się zaliczając je d o jednej z 6 klasużytkowo-rolniczych. Jeśli zm ienność gleb jestduża, stosuje się często m eto d ę p u n k to w ą , przyktórej uwzględnia się ró żn o ro d n o ść i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁONA ŚLUZOWA

  BŁONA ŚLUZOWA, ślu zó w k a — warstwakomórek wyściełająca liczne narządy, najczęściejrurowate, takie jak przewód pokarmowy, macica,pęcherz moczowy, tchawica, oskrzela n p .; zwyklezbudowana z dwóch warstw — nabłonkowej i łącznolkankowej;zawiera gęstą sieć naczyń krw ionośnychwłosowatych, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonitacja owiec

  Bonitacja owiec — ocena owiec na podstawieich wyglądu zewnętrznego, jakości wełnj1 budow y; bonitacja, będąca jednym ze sposobówoceny wartości użytkowej owiec, stanowi wielkąpom oc w pracy hodow lanej, szczególnie w warunkachterenowych, gdzie utrudniona jestkontrola użytkow ości; bonitację...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLIŹNICZKA

  BLIŹNICZKA (Nardui sp.) — rcślina z rodzinytraw (Gramineae), bardzo rozpowszechniona,zwłaszcza w górach, jest b I i ź n i c z k a p s i at r a w k a , inaczej psiarka lub psiara (Nardusstricta); pospolita również na niżu. Jest to trawaniska, tworząca gęste kępy, które mogą rosnąćtak blisko siebie, ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonitacja siana

  Bonitacja siana — ocena jakości sianan a podstaw ie określenia ważniejszych cechświadczących o jego w artości pokarmow ej, jakskład gatunkow y, barw a i zapach, o raz na podstawiezawartości zanieczyszczeń, pyłu itp. Sianod obre składa się głów nie z dobrych traw i motylkowych dość wcześnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt

Do góry