Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  CEREZYNA

  CEREZYNA — produkt otrzymywany z w oskuziemnego; bezbarwny lub żółtawy, o właściwościachpodobnych do wosku pszczelego, używanydo wyrobu świec, kremów, past itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budka szałasowa dla kurcząt

  Budka szałasowa dla kurcząt -letnie przenośne pomieszczenie dla kurcząt w wieku9—12 tygodni. Daszek dwuspadowy sięgającydo ziemi, ściana frontowa wykonana z siatki,a przeciwległa z desek. Kurczęta siedzą na grzędachbez podłogi. Budkę ustawia się na wybieguw miejscu suchym i zacisznym. Materiałem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERKARIA

  CERKARIA, o g o n a tk a — stadium rozw ojow eprzywr z grupy Digena oraz pasożyta płuc i w ątrobyprzeżuwaczy — m otylicy; ogólną budow ącerkaria zbliża się d o postaci dorosłej,nic ma jednak funkcjonującychgonad (gruczołów płciow ych;;pływa sw obodnie w wodzie za pomocąruchów ogonka; dostaw szysię do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowla wodna

  Budowla wodna — urządzenie służącedo wykorzystania zasobów wodnych lub ochraniająceprzed szkodliwym działaniem wód; dobudowli wodnych zalicza się przegrody, zap o ry ,jazy, tam y regulacyjne, wały przeciwpowodziowe,kanały, row y, mnichy, upusty, zastawki itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cewnikowanie

  Cewnikowanie ( k a t e t e r y z a c j a )  — zabieg polegający na w prowadzeniucewnika d o pęcherza m oczowego zwierzęciaprzez przew ody m oczow e w celu odprow adzeniana zew nątrz zatrzym anego m oczu lubofTcpłukania pęcherza, a także pob ran ia próbekmoczu w celu stw ierdzenia różnych ch o ró b ;zabieg...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUZDA ROZDZIELCZA

  BRUZDA ROZDZIELCZA — ro w e k w y k o n a nyna polu n a w ad n ian y m , służący d o p o b ie ra n iawody z o d p ro w a d za ln ik a stałego lu b czasow egoi doprow adzania jej na p ole n a w ad n ia n e; zasilaon w odą pom ocnicze b ru z d y rozdzielcze lu bbezpośrednio b ru z d y na w ad n iając e.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYNDZA

  BRYNDZA, te łe m ia — miękki ser ow<zyf podpuszczkowy,sfermentowany, wyrabiany w Polsce,Rumunii i Słowacji, przede wszystkim w okolicachgórskich; bryndzę wyrabia się z solonego—*bundzu, z którego formuje się bryły, ponowniesię soli i poddaje dwutygodniowej fermentacji, poczym dojrzałą bryndzę wkłada...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZANA

  BRZANA (Barbus barbus) — ryba z rodzinykarpiowatych ( Cyprinidae)\ przebywa w środkowymbiegu rzeki o dnie żwirowatym lub piaszczystymi o dużym przepływie wody; żywi się wodnymizwierzętami dennymi i odpadkami organicznymi*które wyszukuje w wodzie; zimą prabywa w głębszychpartiach wody, gdzie popada w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama brzuszna

  Jama brzuszna - - ja m a w yścielona o trzewną(-> otrzew now a ja m a ), o g ran iczo n a u ssakówod przodu -*• p rzepona, a z boków i o d dołuścianami brzusznym i; ku tyłow i p rzechodzi w ja męmiedniczną. W ja m ie brzusznej znajdują się:część-> układu p o k arm ow ego o ra z —►moczowegoi -♦...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brunatna plamistość orzecha włoskiego

  Brunatna plamistość orzecha włoskiego — choroba grzybowa orzechawłoskiego, czarnego i szarego. O b j a w y : poczynającod lipca, głównie w sierpniu i wrześniu,na liściach tworzą się brązowe, kanciaste i ząbkowane, rozproszone lub skupione wzdłuż głównychnerwów plamy, początkowo średnicy ok. 2 mm.w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 124

  praca w formacie txt

Do góry