Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Chromoplasty

  Chromoplasty — ciałka barwnikoweznajdujące się w protoplazm ic komórek roślinnych;zabarw iają kwiaty, owoce, korzenie; sązawsze żółte lub pomarańczowoczerwonc; powstająbezpośrednio z bezbarwnych plastydów komórekem brionalnych lu b też z chloroplastów .

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cholera drobiu

  C H O L E R A D R O B IU , p o s t e r e ł o z a d r o b i u —ostra choroba zakaźna wywoływana przez pałeczkęposocznicy krwotocznej; występujeu ptactwa domowego, szczególnie niebezpiecznadla kur, kaczek i gęsi; w Polsce pojawiasię sezonowo, przeważnie w chłodniejszychporach roku; zachorowaniu sprzyjają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOWANIE

  CHROMOWANIE — elektrolityczne powlekaniemetali warstwą chromu. Przy naprawachsprzętu mechanicznego stosuje się chromowanietechniczne (istnieje również chromowanie ozdobne);wskutek chromowania technicznego tworzysię twarda powierzchnia, odporna na ścieraniei korozję, o estetycznym wyglądzie. Chromowaniema...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOLESTEROL

  CHOLESTEROL — pierścieniowy związek organicznyo charakterze -♦ alk o h o lu ; występujew małych ilościach we wszystkich tk a n k a c h zwierzęcych,najwięcej jed n ak znajduje się go w n a d nerczach,mózgu i żółtku ja ja ; grom adzi się ró w nieżw miejscach patologicznego stłuszczenia n...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciecz bordorska

  Ciecz bordorska produkt reakcji siarczanumiedziowego z mlekiembar/.ę turkuyyw©niebieską; jej -♦substancją aktywnąjest zasadowy siarczan miedziowy wytrącającysię w postaci zawiesiny koloidalnych cząstek(o wymiarze 3—4 mikronów). Prawidłowosporządzona ciecz bordoską powinna mieć odczynsłabo zasadowy;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba nowin

  Choroba nowin , b i a ł a d i u m a — chorobafizjologiczna występująca na różnych roślinach ; najbardziej typow a dla ow sa. O b j a w y :w ierzchołki m łodych liści ow sa bieleją, więdnąi zasychając zwijają się; brzegi liści jaśnieją; roślinyp o zostają karłow ate, zc zniekształconym i kłosam...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowla ziemna

  BUD OW LA Z I E M N A — budowla w y k o n an aw gruncie lub z ziem i, m ają ca sam o d zieln e zn aczeniegospodarcze lu b te c h n iczn e; d o b u dow liziemnych zalicza się n asypy, np. w ały p rzeciw powodziowe,przegrody ziem ne zb io rn ik ó w , groblestawów lub k w ater zalew ow ych itp . o ra z w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Buk

  B U K (Fagus silvatica) — drzewo typowo leśne z rodzinybukowatych (Fagaceae), jedno z najważniejszychgospodarczo spośród naszych drzew liściastych;dorasta do 40 m wysokości i 1.5 m grubości; żyje do 300 lat; korę ma cienką i gładką, nawetw starszym wieku; owocuje co 5—8 lat, poczynającod 40 (bez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Butwienie

  B U T W IE N IE — rozkład resztek roślinnychw obecności tlenu pod wpływem bakterii i grzybów; określenie to najczęściej jest stosowane w odniesieniu do ściółki leśnej; r \p o d o b n e procesy zachodzące w drew - / \nic potocznie nazyw am y „gniciem” / Vdrew na

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAPTAN

  CAPTAN (nazwa zwyczajowa) — trójchlorometylotiotetrahydroftalimid;działa bakteriobójczoi grzybobójczo, na mączniaki właściwe nie działajednak wystarczająco skutecznie; zakresem działaniaprzewyższa ciecz bordoską. Przypisuje sięmu też działanie lecznicze (-►terapia roślin);w wielu wypadkach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 054

  praca w formacie txt

Do góry