Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  FUTRO

  FUTRO — skóra (bez warstwy podskórnej)wraz z okrywą włosową o walorach użytkowoestetycznych,również — długie wierzchnie okrycieuszyte ze skór zwierząt futerkowych, np. z norek,karakułów, piżmaków, nutrii itd. F utroo niskiej i bardzo delikatnej okrywie włosowejoraz cienkiej skórze nazywa się futerkiem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUZLE

  FUZLE, niedogony — alkohole (amylowy, butylowyi propylowy) wytwarzające się przy fermentacji-♦zacieru w gorzelni i zanieczyszczające przydestylacji pary alkoholu etylowego; są nazywanerównież olejami fuzlowymi. Do oczyszczania spirytusuz fuzli służy tzw. odbieralnik fuzli, odprowadzającyje z dolnych komór...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADY

  GADY (ftcptilla) — zwierzęta należące do grodykręgowców, przystosowano d o życia lądowa ' oddychają płucami, mają szkielet kostny,’ skórę pokrytą rogowymipłytami lub łuskami,dwie pary pięciopalcowychodnóży lub są beznogie;wylęgają się z jaj. Dogadów należą: żółwie,padalce, jaszczurki, wężei...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAJOWY

  GAJOWY — najniższy stopniem funkcjonariuszadministracji lasów państwowych, podległy bezpo śr ed n io leśniczemu. D o obowiązków służbowychgajowego należy dozorow anie przydzielonejmu części lasu, zwanej obchodem , oraz pom aganieleśniczemu w pracach gospodarczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALARETKI

  GALARETKI — skrzepłe przetw ory owocowe,których charakterystyczną cechą jest konsystencjagalaretowata; przygotow uje się je z soków galaretującychgotow anych z dużą ilością cukru; odpowiedniezgalaretow anie zapew nia dodatek -*■pektyny. G alaretki pow inny być na tyle zwarte,aby po wyjęciu z naczynia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz

  Fundusz — w rolnictwie część środków m ajątkowycho określonym przeznaczeniu.Pokrycie funduszu m oże być oznaczone lub nieoznaczone,np. fundusz siewny musi być pokrytyw postaci ziarna siewnego i sadzeniaków , a funduszpaszowy — w postaci pasz, natom iast funduszrezerwowy nie m a określonego pokrycia,może...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitotoksyczność

  Fitotoksyczność - ujemne działanieKefancji aktywnych na organizm roślin. OznakąSU nctrzna jest pojawienie się plam, martwicy,^nik c h lo ro filu itp .; objawy te może spowo-?u/ać k ażd a forma użytkowa środków ochrony'lin D z iałan ie fitotoksyczne może być teżl i k i e m p o b ra n ia przez korzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOTROPIZM

  POTOTROPIZM — ruch wzrostowy roślin spowodowanydziałaniem światła; wyraża się zahamowaniemwzrostu po stronic naświetlonej,a przyspieszeniem — po stronie zacienionej, wskutekczego roślina pochyla się ku światłu, coobserwujemy często u roślin umieszczonychw oknie oraz u wielu roślin rosnących w polunp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizyczne zjawiska

  Fizyczne zjawiska — procesy związaneze zmianą stanu lub kształtu ciał, ich ruchem,zmianą energii itd., przy czym właściwości chemiczneciał nie ulegają zmianie; do zjawiskfizycznych zaliczamy np. ruch wody, topnienielodu, parowanie, rozpuszczanie się cukru w wodzie,lot pocisku itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frezowanie

  Frezowanie — obróbka części płaskich lubo skomplikowanych kształtach (np. kół zębatych)za pomocą wieloostrzowego narzędzia, zwanegofrezem, wykonującego ruch obrotowy; rozróżniasię f r e z o w a n i e c z o ł o w e — płaską, czołowąstroną freza — i f r e z o w a n i e w a l c o we__ walcową stroną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt

Do góry