Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Przewiewność gleby

  Przewiewność gleby — zdolność przepuszczaniapowietrza przez glebę; właściwośćta zależy od niekapilarncj porowatości, strukturyi stopnia uwilgotnienia gleb. Nadmierna wilgotnośćzmniejsza przewiewność gleb. Gleby o małejprwwiewności nie zapewniają organizmom i roślinomuprawnym właściwego rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIENICA JEDWABNIKA DĘBOWEGO

  GĄSIENICA JEDWABNIKA DĘBOWEGO —młodociana postać (larwa) jedwabnika dębowegoprzechodząca w ciągu życia, podobnie jakgąsienice jedwabnika morwowego, 4 linienia(co 5—14 dni) oraz 5 okresów wzrostowych.Gąsienice pokolenia wiosennego żyją 35—50 dni,a jesiennego 50—65 dni; zabarwienie ich dopierwszego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuszczalność gleby

  P r z e p u s z c z a l n o ś ć g l e b y — zdolnośćgleb do pochłaniania i przesączania wody w głąb;uzależniona jest przede wszystkim od stanu ichrozdrobnienia, składu mechanicznego i struktury,następnie od temperatury, zawartości substancjikoloidalnych i elektrolitów, mechanicznejuprawy gleb oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gąsiory

  Gąsiory — W budownictwie są to koryta, w y p a l o n e j gliny lub z zaprawy cementowejn z w ę ż o n y m końcu, które służą do pokrywaniakalenic dachów, tak aby gąsiory zachodziłyna siebie 7—8 cm ; długość gąsiora — 40 cm,s z e r o k o ś ć jego w szerszym końcu — 16—20 cm,w węższym — 14— 17...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plastyczność gleby

  P l a s t y c z n o ś ć g l e b y — podatność wilgotnejgjeby do formowania się w różne kształtyi trwałego ich zachowania. Plastyczne są glebyzawierające frakcje koloidalne i o pewnej wilgotności.Zasadniczo plastyczność wykazują glebygliniaste, ilaste, rzadziej pyłowe; gleby suchei piaszczyste nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genealogia

  Genealogia — 1) nauka pom ocnicza historiizajm ująca się badaniem rodow odów i stosunkówpokrew ieństw a; 2) historia rodow a określonej grupyorganizmów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepkość gleby

  Lepkość gleby — zdolność przyleganiagleby do wszelkich przedmiotów, a więc i do na^rzędzi służących do mechanicznej uprawy roli;właściwość ta, podobnie jak i zwięzłość, utrudniauprawę mechaniczną przcz zwiększenie oporu przyporuszaniu się narzędzi. Lepkość gleby wzrastaze wzrostem ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIDRANY

  GIDRANY — ród koni półkrw i angloarabskiejwyhodowany w X IX w. na W ęgrzech; koniewszechstronnie użytkow e, obecnie używane przedewszystkim do pracy w' rolnictw ie, mniej — jak owyjazdowe i w ierzchowe; m aść przew ażnie kasztanowata,rzadziej siw a; ró d rozpow szechnionyw południowej Polsce, zwłaszcza w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność gleby

  S p r a w n o ś ć g l e b y — stan gleby zapewniamyroślinom najlepsze w arunki do ich rozwojui wzrostu, wytworzony przez należytą uprawę mechaniczny,odpowiednie nawożenie oraz w wynikuoddziaływania wieloletnich roślin pastewnych(mieszanek strukturotw órczych), jednorocznychmotylkowych, jak też działania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gips

  Gips— związek wapnia z kwasem siarkowym(siarczan wapnia): w przyrodzie występuje jakominerał, u nas — w południowej części woj. kieleckiego,gdzie tworzy skałę macierzystą rędzinsiarczanowych. Mimo że gips zawiera około30% wapnia, do celów nawozowych nie nadaje się,gdyż wapń związany jest z kwasem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /1 534

  praca w formacie txt

Do góry