Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  KAOLIN

  KAOLIN, g l in k a p o r c e la n o w a — m inerałilasty barwy białej, pow stał przy wietrzeniuglinokrzemianów; w niewielkich ilościach znajdujesię w glebach, szczególnie bielicow ych; m astosunkow o m ałą w artość rolniczą; w stanieczystym w większych ilościach rzad k o występuje;z kaolinu produkuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAOLINIT

  KAOLINIT — m inerał ilasty złożony z glinu,krzemu, tlenu i w o d o ru ; głów ny składnik większościglin. Jego nazw a pochodzi z C hin (K au-Ling — wysoka góra). Jest to b ard zo ważnyminerał ilasty. W glebach w ystępuje on przew ażniew postaci koloidalnej, dzięki czem u m a o n zdolnośćzatrzym ywania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPAR

  KAPAR — słój ze szkła półprzezroczystego,stanowiący opakow anie różnych rodzajów p ro duktów,zwłaszcza konserw ow ocow ych i w arzywnych;pojem ność 0,5, 0,75 i 1 1; m a wieczkometalowe z uszczelką gum ow ą, którym zam yka sięsłoje na zam ykarce. K ap ary są słojam i m ałoestetycznymi, tru d n y m i d...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPŁON

  KAPŁON — kastrowany kogut odznaczającysię dużą skłonnością do opasu wskutek zaham owaniawydzielania hormonów rozrodczych. Kapłonienie(kastrowanie) kogutów ras lekkich(leghorny) przeprowadza się w wieku 8—10 tygodni;kogutów ras ogólnoużytkowych w wieku12—16 tygodni. Rozróżnia się trzy metody...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPTURNIK

  KAPTURNIK (Boslrycftus capucinus) —chrząszcz z rodziny kaptumikowatych (JBosfrychidae),długości 6—-13 mm; odwłok i pokrywykoralowoczerwone; larwa żółtobiała długości do15 mm, drąży chodniki w drewnie dębowym;może wyrządzać znaczne szkody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARAKUŁ

  KARAKUŁ — rasa owiec smuszkowo-mlecznych,tłustoogoniastych, wywodzących się z Buchary.Z jagniąt uzyskuje się piękne skórki o charakterystycznieskręconych lokach barw y szarej,czarnej, brązowej i złocistej; waga żywa dorosłejmaciorki wynosi około 45 kg, roczna wydajnośćstrzyżna 3 kg, sortym ent...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /lykeli Dodano /04.03.2013 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALIMAGNEZJA

  KALIMAGNEZJA — nawóz potasow y, składającysię z siarczanu potasu i siarczanu m agnezu;zawiera 26—28% potasu. Nie m a w nim chlorków ,dlatego jest odpowiedni pod rośliny wrażliwena chlor, a więc pod tytoń, chmiel i niektórewarzywa; nadaje się na wszystkie gleby. Należygo wysiewać bezpośrednio lub na kilka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamionka

  Kamionka— I) wyrób wykonimy z mieszaninykilku gatunków gliny z dodatkiem szamotu,wypalony w temperaturze spiekania (lecz poniżejtemperatury topnienia). W celu osiągnięcia wodoszczelnościi gładkości zewnętrzne i wewnętrznepowierzchnie wyrobów kamionkowych pokrywanesą polewą. Wśród wyrobów z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanalizacja

  Kanalizacja — zespół urządzeń służącychdo odprowadzania wód ściekowych i opadowych(za pomocą kanałów zamkniętych lub otwartychoraz urządzeń do oczyszczania ścieków). Ze względuna duży koszt urządzeń kanalizacyjnych, w małychosiedłach stosuje się zwykłe kanalizacjęzamkniętą niepełną, tzn...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁ

  KANAŁ ■ w melioracji sztuczny ciek wodnyo szerokości dna powyżej 2 m i prawidłowymprzekroju; kanałami nazywa się też większe rowyodpływowe i zbiorcze, doprowadzalniki główneJub koryta sztuczne cieków prowadzące wodę dlacelów energetycznych, przemysłowych, pitnychlub żeglugowych.K a n a ł d e r y w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt

Do góry