Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  ODKŁAD

  ODKŁAD — zdrewniały jednoroczny pęd, którywyginamy esowató i przysypujemy ziemią w celuukorzenienia go. Następnego roku ukorzenionypęd odcinamy od rośliny matecznej (->szkółkarstwosadownicze), otrzymując młodą „sam odzielną”roślinę, gotową do wysadzenia na miejscestałe; jest to wegetatywny sposób...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odchładzanie

  Odchładzanie  ‘ocieplanie surowców lubproduktów, mające na celu podniesienie temperaturytowaru po okresie składowania w chłodni<jo temperatury otoczenia (powietrza zewnętrznego)lub niewiele niższej; stosuje się dla uniknięciaroszenia, tj. skraplania się pary wodnej na powierzchnitowarów wyjętych z kom ór...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZEP

  OCZEP — górny wiążący element konstrukcyjnyścian drewnianych; oczepy wiążą górne końcesłupów i podtrzymują belki stropowe w ścianachszkieletowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODKŁAD gruntu

  ODKŁAD gruntu — usypisko, nasyp utworzonywskutek wysypywania urobku z wykopów;odkładów nie powinno się tworzyć zbyt bliskowykopów, aby nie nastąpiło osunięcie się skarpy;najmniejsza dopuszczalna odległość odkładuod wykopu wynosi 1 m, przy głębszych wykopach— połowę głębokości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odchów

  Odchów — w zootechnice postępowanie (żywienie,utrzymanie, pielęgnowanie, ćwiczenie)z młodzieżą zwierząt przeznaczoną do uboju lub<j0 dalszego chowu, np. odchów prosiąt przeznaczonychna tucz (->chów, ->wychów).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZERET

  OCZERET (Schocnoplectus sp.) — roślina z rodzinyturzycowatych (Cyperaceae). W Polsce występujekilka gatunków; wszystkie rosną nazrzegach wód stojących lub wolno płynących;bajbardzicj u nas pospolity o c z e r e t j e zi o r n y (Schocnoplecius locustris), zwany dawniejs i t o w i e m j e z i o r n y m...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODCHYLENIE dopuszczalne

  ODCHYLENIE dopuszczalne — dopuszczalnagranica błędu w wynikach dwóchanaliz, czyli różnica między wynikami dwóchrównoległych prób, k tórą przyjmuje się jako dopuszczalną,tj. nie wymagającą powtórzenia analiz(-^nasion analiza).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbijanie się gazów

  Odbijanie się gazów — odruch pow tarzającysię u przeżuwaczy 17—20 razy na godzinę.Gazy wytwarzane stale w wyniku fermentacjibakteryjnej gromadzą się w żwaczu przeżuwaczy,uciskają na jego ściany i powodująodruchowe otwarcie wpustu żołądka oraz rozszerzenieprzełyku, co umożliwia wydalanie ichprzez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODCIEKANIE

  ODCIEKANIE, o d c ie k a ln o ś ć — odpływwody z gleby nasyconej powyżej polowej -♦pojemnościw idnej, przy jednoczesnym obniżaniusię zwierciadła wody gruntowej; współczynnikodciekania oznacza stosunek objętości wodyswobodnie odciekającej z gleby nasyconej wodądo objętości gleby; odciekalność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbiornik wody

  Odbiornik wody — naturalny lub sztucznyzbiornik wody (rzeka, jezioro, wąwóz), do któregoodprowadza się wodę z terenów odwadnianych;niekiedy odbiornikiem wody mogą byćprzepuszczalne warstwy gruntu leżące pod warstwąnieprzepuszczalną; w tym wypadku stosujesię -►drenowanie pionowe lub buduje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt

Do góry