Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  ODKUWKA

  ODKUWKA — półwyrób metalowy uzyskanyw wyniku kucia; odkuwki otrzymuje się przezkucie swobodne w prasach młotami albo kuciematrycowe.K u c i e s w o b o d n e stosowane jest do przedmiotówo prostych kształtach i może obejmowaćnastępujące zabiegi podstawowe: spęczanie, wydłużanie,przebijanie, cięcie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmian dobór

  Odmian dobór — dobieranie odmian rolniczychlub ogrodniczych do rozmaitych warunkówprzyrodniczych, uprawowych, ekonomicznych,do określonego celu produkcji czy*użytkowania, zależnie od ich cech i właściwościustalonych i stwierdzonych w doświadczeniachodmianowych. D obór odmian do przyrodniczychwarunków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODLEW

  ODLEW — półwyrób metalowy lub część maszynywykonana z roztopionego metalu wlanegodo odpowiedniej formy. R ozróżnia się dwie podstawowemetody otrzymywania odlewów: za pomocąform piaskowych oraz form metalowych(kokili). Przy odlewaniu w formach piaskowych stosuje się formowanie ręczne w skrzynkachlub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIANOWE CECHY rozpoznawcze

  ODMIANOWE CECHY rozpoznawcze — cechy botaniczne, morfologiczne lubanatomiczne, pozwalające na określenie alboodróżnienie poszczególnych odmian rolniczychj warzywnych. Są to cechy nie podlegające,lub podlegające tylko w małym stopniu, zmiennościpod wpływem warunków zewnętrznych,np. barwa kiełków, barwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODLEŻENIE SIĘ ROLI

  ODLEŻENIE SIĘ ROLI — powolne osiadaniewarstwy ornej. Po orce pom iędzy skibam i pozostająpuste przestrzenie, a ponadto zoranarola nie jest należycie zw arta z podglebiem.W czasie suszy rola osiada wolno, natomiastdeszcze przyśpieszają osiadanie; postępuje onowolniej na glebach ciężkich niż na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmianoznastwo

  Odmianoznastwo — nauka o botanicznych(morfologicznych) i gospodarczych(fizjologicznych) właściwościach odmian roślinuprawnych. D o odmianoznawstwa należy równieżopracowywanie metod służących do oznaczaniaodmian i dokonywanie dokładnego opisu odmianw celu ustalania tożsamości i czystości odmianowejprzy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbiór drewna

  Odbiór drewna — w gospodarstwieleśnym czynności wykonywane z regułyprzez leśniczego, związane z przyjęciem drewnaod robotników, jego pom iarem , znakowaniemi zapisaniem do ewidencji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie

  Oddychanie  — złożony proces fizjologicznyuzewnętrzniający się pobieraniem tlenu z powietrza(lub wody) i wydalaniem dwutlenku węgla;główna rola oddychania polega na utlenianiuróżnych związków organicznych do dwutlenkuwęgla i wody, dzięki czemu wyzwala się energiapotrzebna organizmowi do przeprowadzania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODBYT

  ODBYT — zakończenie przewodu pokarmowego,zaopatrzone w specjalne mięśnie zwieracze,regulujące wydalanie kału z jelita; mięśnie tedzięki odpowiedniemu unerwieniu otwierają ujścieodbytu zależnie od woli zwierzęcia (-►odbytnica).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZAPOWSKI Michał

  OCZAPOWSKI Michał (1788— 1854) — profesorrolnictwa Uniwersytetu Wileńskiego, a następniedyrektor Instytutu Agronomicznego w Marymonciepod Warszawą. Zajmował się pracąnaukową i był jednocześnie rolnikiem praktykiem;stąd jego osiągnięcia naukowe miały duże zastosowaniew rolnictwie; pozostawił wiele...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt

Do góry