Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  RENTGEN

  RENTGEN — jednostka dawki promieniowaniaoznaczająca ilość promieniowania Vwytwarzającego w 1 cm1 powietrza przy u0 i v6Qmm ciśnienia jony o ładunku ujemnym lub dodatnimw ilości odpowiadającej (równej) 1 jednostceelektrostatycznej ładunku. Nazwa tej jednostkipochodzi od nazwiska Roentgena, odkrywcypromieni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REJESTR ODMIAN ORYGINALNYCH

  REJESTR ODMIAN ORYGINALNYCH —spis odmian roślin uprawnych wytworzonychprzez hodowle krajowe, wykazujących się stwierdzonąoryginalnością oraz odrębnością cechużytkowych i rozpoznawczych. Wpisanie odmianydo Rejestru nie zapewnia jej jeszcze trwałegopozostawania w produkcji, gdyż corocznieprowadzona jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REŃSKO-BELGIJSKA RASA KONI

  REŃSKO-BELGIJSKA RASA KONI — rasapowstała w Nadrenii (Niemcy zachodnie) przezkrzyżowanie w ciągu dłuższego czasu klaczymiejscowych z ciężkimi ogierami belgijskimi.W Polsce konie reńsko-belgijskie wywarły dużywpływ na kształtowanie się typu konia w woj.gdańskim, a szczególnie konia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REJONIZACJA PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO

  REJONIZACJA PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO — rozmieszczenie przemy"słu rolno-spożywczego w poszczególnych rejonachkraju; stanowi część składową ogólnej teoriirozmieszczenia sił wytwórczych. Wyodrębnia sietrzy grupy branż przemysłu rolno-spożywczegoDo pierwszej — należą branże przemysłu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPELENTY

  REPELENTY — czynniki działające odstraszającona szkodniki; mogą to być czynniki fizyczlnc, np. dźwięki, światło, barwy itp., |ub określonesubstancje chemiczne, przy czym repelenty chemicznepowinny być obojętne dla ludzi i zwierzątZaletą stosowania repelentów jest tylko okresowenaruszenie równowagi w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REJONIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

  REJONIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ— rozmieszczenie produkcji zwierzęcejw różnych rejonach kraju. Rejonizacja produkcjizwierzęcej zależy przede wszystkim od czynnikówekonomicznych (zapotrzebowanie produktów pochodzeniarolniczego, ceny artykułów rolnych,położenie w stosunku do ośrodków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA KONICZYNY CZERWONEJ

  RDZA KONICZYNY CZERWONEJ — cho.roba grzybowa występująca głównie na koniczynieczerwonej, zwykle nie powodująca dużychszkód; zauważono nawet, że czasem roślinyopanowane przez rdzę rosną bujniej i obficiejkwitną. O b j a w y : żół topom ara ńczo we „kubki”(-♦ogniki) pojawiają się bardzo rzadko...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZA BRUNATNA ŻYTA

  ROZA BRUNATNA ŻYTA — choroba grzyboważyta. Ob j awy : od wiosny do czerwcana dolnej stronic liści chwastów polnych: farbownika(Anchusa) i krzywoszyja (Lycopsis,),rzadziej na ich łodygach i kielichach, widocznenajpierw małe, białawe plamki (zaczątki -♦ogników)ukryte wśród włosków; później w tymmiejscu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKCJA

  REDUKCJA — w chemii reakcja polegającana przyłączaniu —►elektronów przez atom danegopierwiastka, wskutek czego jego wartościowośćzmniejsza się, czyli ulega redukcji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA KUKURYDZY

  RDZA KUKURYDZY — choroba grzybowakukurydzy powszechnie występująca, ale zwykleniegroźna; wyrządza szkody w okolicach o ciepłymklimacie, w okresach nadmiernie wilgotnych.O b j a w y : od wiosny na obu powierzchniachliści różnych gatunków szczawiku (OxaIis) powstająplamy, w' obrębie których tworzą się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 366

  praca w formacie txt

Do góry