Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Agroekosystem

  Najbardziej zantropogenizowany układ ekol. poddany stałemu działaniuagrot. A. różni się od ekosystemów naturalnychtym, że wśród producentów gł. rolę spełniająrośliny uprawne, zaś gł. konsumentamisą: człowiek i zwierzęta gospodarskie, gdytymczasem inni naturalni makrokonsumenci sąw miarę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregaty glebowe (łac. aggregare - gromadzić)

  Gruzełki glebowe – różnego kształtu i wielkościskupienia cząstek glebowych scementowanychsubst. miner. lub organicznymi. A.g.tworzą strukturę gleby, a przez to kształtująwłaściwości fiz., chem. i biol. gleby. A.g. różniąsię sposobem powstawania (naturalny lubw wyniku zabiegów agrot.)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrochemia

  Pojęcie szersze niż chemia rolnicza,obejmujące prócz zagadnień związanych z nawożeniem, także niektóre elementy ochrony roślin i żywienia zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrobiocenoza, agrocenoza

  Specyficzny typbiocenozy wytworzony na terenach użytkowanychrolniczo (pola, łąki, sady), charakteryzującysię z reguły znacznym uproszczeniem podwzględem składu gatunkowego w porównaniuz biocenozą naturalną oraz osłabionymi możliwościamisamoregulacji, z czego wynikapodatność na choroby i inwazje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrobiologia, biologia rolnicza

  Nauka o biol.podstawach uprawy i hodowli roślin orazchowu i hod. zwierząt. Wiąże ona teoretycznebadania w dziedzinie biol. z ich praktycznymzastosowaniem w rolnictwie, w celu zwiększeniaplonów roślin uprawnych i właściwościużytkowych zwierząt hodowlanych. A. zajmujesię m.in. aklimatyzacją roślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrobiometria

  Nauka zajmująca się wykorzystaniemmetod statystycznych do opisu i analizyzagadnień rolniczych. Problematyka a. dotyczyplanowania i analizy doświadczeń, metod statystycznych w genetyce i hodowli, procesów stochastycznych i in. działań rachunku prawdopodobieństwa, statystyki mat. orazteorii eksperymentu w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrobiotechnologia

  Biotechnologia stosowanaw rolnictwie, np. w przemyśle rolno-spoż.lub w hodowli odmian transgenicznych. A.wykorzystuje inżynierię genetyczną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agramid

  Wolno działający nawóz azotowy(mocznik granulowany pokryty siarką) zawierający 30–33% N. Jego dobowa rozpuszczalność w wodzie wynosi poniżej 15%, tyg. – do25% wag. Powłoczka siarkowa silnie spowalniarozpuszczalność mocznika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRO BIO TEST

  Niezależna organizacja zsiedzibą w Warszawie przeprowadzająca kontrolęgospodarstw ekologicznych w celu wystawieniaim certyfikatu (zaświadczenia) będącegowarunkiem uzyskania atestu ekologicznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregatowanie

  Zestawianie narzędzi i maszyn uprawowych o jednakowej szer. roboczej w taki sposób, aby w jednym przejeździe wykonaćkilka uprawek, np. kultywator z wałem strunowym i broną; a. ma na celu przyspieszenie uprawy i obniżenie jej kosztów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry